قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مجازات جزای نقدی بزه عضو گیری در شرکت هرمی قابل تخفیف است.(ملاحظه:بر خلاف تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/09/04

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان وخانمها 1 - ح.الف. م. 2 - م. م. 3 - س. الف. 4 - م. الف. 5 - م. الف.س. 6 - ش. ج. 7 - م. س. که بدلیل عدم دسترسی به آنان مشخصات بیشتری ازایشان دردسترس نیست دایربراخلال درنظام اقتصادی کشورازطریق عضوگیری درشرکت هرمی وتحصیل درآمد معادل به ترتیب 17500 دلار، 6250 دلار، 5000 دلار، 8500 دلار، 434000 دلار، 90500 دلارو 250 دلاردادگاه با توجه به محتویات پرونده وتحقیقات معموله انجام شده ،شکایت شکات آقای ب. پ.ب. وخانمها 1 - ف. ج. 2 - م. س.ر. 3 - ط. پ. 4 - م. ع. پ،پاسخ استعلام ازدفترفنی دادسراواینکه متهمان باوصف ابلاغ آگهی منتشردرروزنامه درجلسه دادرسی حاضرنشده ولایحه ای نیزواصل نگردیده وسایرقرائن وامارات موجوددرپرونده بااستنادبه موادیک ودوازقانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشورهریک ازمتهمان رابه سه سال حبس ودوبرابرمبلغ اخذشده به عنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم می‌نماید.وهمچنین متهمان اول ودوم رابه پرداخت 50 میلیون ریال درحق خانم ط. پ. ومتهمان اول وسوم رابه پرداخت 28/600/000 ریال درحق خانم م. ع ومتهمان اول وسوم رابه پرداخت 28/000/000 ریال درحق ب. پ.ب. ومتهمان اول وسوم رابه پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال درحق خانم ف. ج. و متهم نخست رابه پرداخت 46/000/000 ریال درحق خانم م. س.ر. محکوم واعلام می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف 10 روزپس ازابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه وباانقضای آن مدت 20 روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -شعبانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/28

رای دادگاه

در خصوص تقاضای واخواهی آقایان 1 - م. الف.س. 2 - ح.الف. م. 3 - م. م. 4 - س. الف. 5 - م. الف. ردیف های دوم الی پنجم با وکالت تعیینی آقای م. م.م. نسبت به صدور دادنامه غیابی شماره 920997219120715 مورخه 1392/09/04 موضوع پرونده دادگاه باعنایت به اینکه دراین مرحله ازرسیدگی ازناحیه واخواهان ایراد موثری که باعث نقض دادنامه و رافع مسئولیت واخواهان فراهم گردد ارائه نداده اند و رای براساس دلایل ومقررات قانونی اصداریافته دادگاه صرف نظرازگذشت منجز وقطعی واخوانده ((شاکی بدوی)) لذا ضمن رد واخواهی درخواست متقاضی مردودتشخیص و مطابق مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم به رد می‌باشد لیکن با توجه به وضعیت خاص واخواه ردیف اول ازجمله وضعیت خاص مشارالیه ورافت اسلامی به نظر وی را مستحق ارفاق تشخیص ومستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/03/04 محکومیت حبس وی را از سه سال به چهار ماه تخفیف وتبدیل می‌نماید واما در خصوص واخواهان ردیف دوم الی پنجم دادگاه دادامه غیابی را با توجه به مراتب مذکو ر تایید واستوار می‌نماید این رای حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدید نظردردادگاه محترم تجدید نظرمرکزاستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی وجزایی تهران- مختار صبور رازلیقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/06/08

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.م. به وکالت از متهمین آقایان 1 - م. م. 2 - م. الف. 3 - ح.الف. م. 4 - س. الف. و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم م. الف.پ. به وکالت از متهم آقای م.ح. الف نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی 9309972191200322 تاریخ 93/5/28 صادره از شعبه ی 1037 دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی به شماره ی 920200715 تاریخ 92/9/4 اصدار یافته و دادنامه ی مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت هر یک از متهمین به کیفر سه سال حبس و پرداخت دو برابر ارزش ریالی پورسانت دریافتی به عنوان جزای نقدی در حق دولت (م. م. 6250 دلار، م. الف. 8500 دلار، ح.الف. م. 17500 دلار، س. الف. 5000 دلار والف 434000 دلار) و افزون بر آن متهمین ح.الف. و م. م. به پرداخت پنجاه میلیون ریال در حق خانم ط. پ.، ایضا متهم ح.الف. م. و س. الف. به پرداخت 28/600/000 ریال در حق خانم م. پ. و هکذا متهمین مذکور به ترتیب به پرداخت 28/000/000 ریال و 38/000/000 ریال در حق آقای ب. پ.ب. و خانم ف. ج. و متهم ح.الف. م. به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال در حق خانم م. س.ر. و به استناد مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را داشته و با تقاضای واخواهی متهمین، صرفا کیفر حبس متهم م.ح. الف به چهار ماه (حبس) تخفیف و تبدیل می‌گردد نظر به اینکه تجدیدنظرخواه آقای م. م.م. بیان اعتراضی که فسخ حکم صادره را نسبت به موکلین وی ایجاب نماید به عمل نیاورده و رای منظور نیز در این بخش با رعایت آیین دادرسی و ترتیبات و تشریفات آن، دلایل احراز بزه انتسابی به متهمین و تطبیق موضوع با قانون صادر و ایرادی که موثر در نقض حکم باشد مشهود نیست و از طرفی تجدیدنظرخواهی صورت گرفته با جهات و شقوق تجدیدنظر موضوع ماده ی 434 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت انطباق را ندارد علیهذا، دادگاه اعتراض را وارد تشخیص نداده و مستندا به بند الف ماده ی 455 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل مالا دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در این باره تایید و استوار می‌نماید النهایه نظر به اینکه بزه ارتکابی متهمین در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 واقع شده دادگاه نظر به وضع خاص آنان و فقدان سابقه کیفری با رعایت و اعمال بند 5 ماده ی 22 همان قانون حکم حبس هر یک را به پرداخت جزای نقدی هر کدام به مبلغ سی میلیون ریال به حساب صندوق دولت تبدیل می‌نماید ضمنا جزای نقدی هر یک نیز به نصف تقلیل می یابد بدیهی است پرداخت جزای نقدی از باب ارزش ریالی پور سانت ماخوذه و رد مال به شکات به قوت خود باقی است و اما در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م. الف.پ. نظر به اینکه متهم و موکل وی یک بار به اتهام موصوف از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزای سابق تهران موضوع دادنامه ی شماره ی 930600132 تاریخ 93/2/21 و دادنامه ی صادره از سوی این شعبه به شماره ی 940900299 تاریخ 94/5/3 مورد محاکمه و رسیدگی قرار گرفته است و در این باره حکم قطعی صادر شده است علیهذا، دادگاه به استناد بند چ ماده ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم م.ح. الف را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره توجها به ماده ی 443 قانون مذکور قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

ولی اله فتاحی- محمد داداشی

منبع
برچسب‌ها