ماده 8 تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

کلیه عملیات مربوط به راه ‌سازی، کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین آلات و مانند آن در مسیر و حریم خطوط نیروی برق و در زیر حریم هوایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت اصول حفاظتی به منظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود خسارات مالی باشد و در مورد حفر چاه، قنوات و راه سازی قبلاً از شرکت‌ های برق وزارت نیرو، استعلام و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر شرکت‌ های ذی‌ ربط باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود.