مسئول تحت الحفظ قرار دادن متهم بستری در بیمارستان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/19
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبس

موضوع

مسئول تحت الحفظ قرار دادن متهم بستری در بیمارستان

پرسش

در صورت تفهیم اتهام به متهم مصدوم در بیمارستان و سپس صدور قرار تأمین کیفری (بازداشت موقت) در خصوص وی، چنان چه حضور متهم در بیمارستان جهت تکمیل درمان ضرورت داشته باشد، حفظ و نگهداری وی تا زمان بهبود بر عهده نیروی دستگیرکننده و یا ماموران زندان می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

به نظر می‌رسد مراقبت و محافظت از زندانی که ضرورت تحت درمان قرار گرفتن در خارج از زندان از جمله بیمارستان دارد بر عهده ضابطین عام است.

نظر اکثریت

یکی از وظایف ضابطان عام دادگستری که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می نمایند جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است؛ بنابراین حفظ و نگهداری متهم نیز تا زمان بهبودی در بیمارستان و انتقال وی به بازداشتگاه بر عهده نیروی انتظامی است. ضمن آن که از وحدت ملاک و اطلاق تبصره ماده 7 قانون به کار گیری سلاح توسط نیروی های مسلح که بیان داشته: مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند همین دیدگاه استنباط می‌گردد.

نظر اقلیت

با عنایت به ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته:« با صدور قرار بازداشت موقت متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود» و پس از صدور قرار بازداشت، متهم باید جزو آمار زندان قرار گیرد؛ بنابراین حفظ و نگهداری متهم تا زمان بهبود و ترخیص وی از بیمارستان بر عهده ماموران زندان خواهد بود.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها