خوانده دعوی مطالبه وجه از داروخانه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: داروخانه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و مسئولیت پاسخگویی نسبت به دعاوی مطروحه بر عهده مدیر داروخانه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت الف. با وکالت خانم م.پ. به طرفیت 1 - داروخانه بیمارستان. 2 - بیمارستان. به خواسته مطالبه وجه بابت (فاکتور فروش) به مبلغ 133/111/404 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم دادخواست آقای ف.ت. که حکایت از واگذاری اداره داروخانه به آقای ع.ت. طی قرارداد شماره 1575 مورخ 1388/06/01 دارد و بند 8 قرارداد مدرکیه نیز حکایت از جوابگویی از جمله خسارات وارده به هر شکل و عنوان در کلیه مراجع قانونی از ناحیه مدیر داروخانه دارد که تصویر مصدق قرارداد و مدرکیه ضمیمه پرونده گردیده و از ناحیه وکیل خواهان نیز دلیل و مدرکی که حکایت از مسئولیت خوانده مذکور نسبت به خواسته داشته باشد ارائه نگردیده و همچنین وکیل خواهان نسبت به خوانده ردیف اول دادخواست رعایت مقررات موضوع ماده 52 از قانون آیین دادرسی مدنی را در تصریح مدیریت داروخانه را در دادخواست تقدیمی ننموده بنابراین ادعای معنونه در دادخواست تقدیمی را متوجه شخص خواندگان ندانسته و مستندا به مواد 52 ناظر به ماده 2 و ماده 89 ناظر به بند 4 از ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/08/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه شرکت الف. با مدیریت ع.ح. و م.ز. و با وکالت م.پ. به‌ خواسته مطالبه مبلغ 133 . 111 . 404 ریال اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا داروخانه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و مسولیت پاسخگویی نسبت به دعاوی مطروحه بر عهده مدیر داروخانه می‌باشد ثانیا هرچند داروخانه بیمارستان جزئی از بیمارستانی که در آن استقرار دارد محسوب می‌گردد لیکن بیمارستان موصوف به ‌موجب قرارداد شماره 1575 مورخه 1388/06/01 داروخانه را به شخص ثالث به ‌نام ع.ت. واگذار نموده است که به‌ موجب بند اول و دوم قسمت تعهدات مدیر داروخانه مسولیت پرداخت تمام هزینه‌های تهیه دارو بر عهده مدیر داروخانه قرار داده شده است از این‌رو دعوی به‌ خواسته مطروحه توجهی به خواندگان نداشته است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس ومستشار دادگاه شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع
برچسب‌ها