رسیدگی فرجامی به آرا صادره در خصوص جرایم مواد مخدر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که دیوان عالی کشور برای رسیدگی فرجامی به جرایم صادره در خصوص مواد مخدر صالح است،عدم ابلاغ دادنامه صادره به محکوم علیه و وکیل وی و عدم وصول اعتراضی از جانب آنان،مانع از رسیدگی فرجامی دیوان است.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده 1 - آقای ع.س. متولد 1357 دارای عیال و اولاد فاقد سابقه محکومیت کیفری اهل و ساکن الف. با وکالت تعیینی آقایان م.ش. و م.ج. به اتهام نگهداری 252 گرم مواد مخدر هروئین به مجازات اعدام و به اتهام نگهداری 47 گرم تریاک به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و پنج ضربه شلاق. 2 - ق. خ. متولد 1347 ساکن الف. دارای عیال و اولاد و دارای سابقه محکومیت کیفری به اتهام در معرض فروش قراردادن 95 گرم هروئین مکشوفه و نگهداری هروئین و شیشه مزبور به حبس ابد و به اتهام نگهداری یک عدد پایپ وسیله استعمال شیشه به پانصد هزار ریال جزای نقدی. 3 - ج.ک. متولد 1333 دارای عیال و اولاد اهل و ساکن الف. دارای سابقه کیفری به اتهام نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت پانصد هزار ریال جریمه نقدی و پنج ضربه شلاق و به اتهام دایر کردن محل استعمال مواد مخدر به تحمل دو سال حبس، ده میلیون ریال جریمه و 74 ضربه شلاق محکوم گردیده‌اند، شلاق‌های ج.ک. به جزای نقدی تبدیل شده است دادگاه یک درجه تخفیف مجازات برای محکوم علیه ع. س. که به اعدام محکوم شده پیشنهاد نموده بدین توضیح که حسب گزارش مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر الف. در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت ع. س. و ق. خ. با همکاری یکدیگر در امر خرید و فروش مواد مخدر و حضور نامبردگان در منزل متهم ردیف سوم که معتاد به مواد مخدر می‌باشد، مامورین به محل مراجعه هر سه متهم دستگیر می‌شوند در بازرسی بدنی ق. خ. مقداری شیشه یک عدد پایپ، در بازرسی ج.ک. 2/5 گرم تریاک و از جلو هر سه نفر 70 سانت هروئین و از روی سایه‌بان راه پله 97 گرم هروئین، کشف و ضبط شده است صفحه 2 . در ادامه تحقیقات منزل ع. س. مورد بازرسی قرار گرفته در اتاق خواب 252 گرم هروئین داخل سینی و 47 گرم تریاک از اتاق خود متهم در حضور وی و همسرش کشف می‌شود و متهمین به مقر پلیس اعزام می‌شوند صفحه 4 . مواد مکشوفه توزین و تحویل انبار می‌گردد. صفحه 5 . در تحقیقات انجام شده ع. س. ضمن اقرار به خرید و فروش مواد مخدر به نگهداری 252 گرم هروئین و کشف 47 گرم تریاک از منزل خود اقرار کرده است. صفحه 7 و 8 . در دادسرا نامبرده به اتهامات انتسابی اقرار کرده است، ق. خ. اتهام نگهداری 95 گرم هروئین را انکار نموده، صاحب منزل ج.ک. از 95 گرم هروئین مکشوفه از سایه‌بان منزل خود اظهار بی‌اطلاعی نموده و اتهام مشارکت در نگهداری مواد مذکور را انکار نموده صفحه 17 الی 21 پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شده است صفحه 47 و 48 و 54 . جلسه دادگاه در مورخ 1392/02/02 با حضور نماینده دادستان، متهمین و وکلای آنان تشکیل شده ع. س. اظهار داشته 95 گرم هروئین (مکشوفه از منزل ج.) را قبول ندارم بقیه اتهامات را قبول دارم. ق. خ. اظهار داشته فقط شیشه و پایپ را قبول دارم و اصلا هروئین نداشتم 95 گرم هروئین را از بیرون اتاق‌ها کشف کردند باید آقای س. دیده باشد. جلسه دادگاه به منظور تحقیق از مخبر تجدید می‌شود. در تاریخ 1393/05/06 از وی تحقیق به عمل آمده اظهار داشته برای خرید 250 گرم هروئین با ج.ک. تماس گرفتم ج. با ق. خ. تماس گرفت بعد از یک ساعت با 100 گرم مواد و ع. س. به منزل ج. آمدند، مواد را ق. خ. با خود آورده بود از توی پیراهن خود بیرون آورد با ترازو تحویل داد و به ع. س. گفت هر قدر دیانتی جنس می‌خواهد به او بفروش چون ج. آدم‌های خوبی معرفی می‌کند. در اصل ق. خ. برای ع. س. مواد می‌فروخت، ج. به عنوان رابط و پاتوق دار عمل می‌کرد. در این جلسه از غ.د. تحقیق به عمل آمده اظهار داشته ق. خ. مواد را از پیراهنش درآورده تحویل ج.ک. داد و او روی ترازو گذاشت و تحویل من داد. صفحه 94 و 95 . پس از تحقیق از نامبردگان جلسه دادگاه در مورخ 1393/05/21 تشکیل شده اتهام نگهداری 252 گرم هروئین و 47 گرم تریاک مکشوفه از منزل ع. س. و نیز اتهام در معرض فروش قرار دادن 95 گرم هروئین به ق. خ. و نیز اتهام نگهداری 70 سانت هروئین و 2/60 گرم شیشه و یک عدد پایپ به نامبرده و اتهام ایجاد محلی برای استعمال مواد مخدر و نگهداری سه گرم تریاک به صاحب منزل ج.ک. تفهیم شده که نامبردگان همگی اتهامات فوق را پذیرفته‌اند صفحه 96 الی 100 پس از دفاعیات وکلا و اعلام ختم رسیدگی دادگاه مبادرت به صدور رای نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن سلیمانی نیا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین محمدی منور دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه ع. س. به اتهام نگهداری 252 گرم هروئین به اعدام و ق. خ. به اتهام نگهداری هروئین و شیشه و در معرض فروش قراردادن 95 گرم هروئین به حبس ابد محکوم گردیده‌اند ولی رای برابر ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ نشده و قابل طرح نیست در خصوص دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/06/29 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی الف. تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری و نسخ صریح ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، نظر به اینکه دادنامه صادر شده از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی الف. که طی آن آقای ع. س. به اتهام نگهداری 252 گرم مواد مخدر از نوع هروئین به مجازات اعدام و به اتهام نگهداری 47 گرم تریاک به جزای نقدی و شلاق و آقای ق. خ. به اتهام در معرض فروش قراردادن 95 گرم هروئین و نگهداری 70 سانتی گرم هروئین و 2/60 گرم شیشه به حبس ابد و به اتهام نگهداری یک عدد پایپ به جزای نقدی محکوم شده‌اند، دادنامه مطابق مقررات ماده 380 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری به نامبردگان و وکلای آنان ابلاغ نشده و اعتراضی از ق. خ. و وکیل وی در پرونده منعکس نگردیده، پرونده در وضعیت مذکور قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده، فلذا پرونده عینا به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی الف. اعاده می‌گردد تا دادنامه موصوف با قید مهلت فرجام‌خواهی (بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه) به محکوم علیهما و وکلای آنان ابلاغ و چنانچه اعتراضی واصل شد دفتر دادگاه مطابق مواد 439 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف قانونی خود عمل نماید.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

حسن سلیمانی نیا -هادی احتشامی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها