مرجع رسیدگی به دعوی بطلان مزایده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی بطلان مزایده، در صورت ختم عملیات اجرایی، خارج از حدود اختیارات رئیس اداره ثبت اسناد و در صلاحیت دادگاه عمومی محل است.

رای خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکیست آقای ع.ا به وکالت از آقایان م. ا. و مح. ا دادخواستی به طرفیت بانک م.ایران (سرپرستی.....) و شعبه اول اجرای ثبت اسناد و املاک.... و آقایان م.ف و ب.ط به خواسته 1 - بطلان مزایده در پرونده کلاسه.... شعبه اول اجرای ثبت مشهد 2 - بطلان سند انتقال اجرایی تقدیم محاکم عمومی حقوقی شهرستان مشهد نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان مشهد ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1393/07/29 دعوی خواهان‌ها را موجه دانسته و ضمن نقض عملیات اجرایی مورد خواسته حکم به بطلان مزایده مورخ 1389/09/03 در پرونده کلاسه --- شعبه اول اجرای ثبت مشهد و نیز حکم به ابطال سند انتقال اجرایی آن صادر نموده است. رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان ب.ط و م.ف (دو نفر از خواندگان) قرار گرفته و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در مقام رسیدگی تجدیدنظر برابر دادنامه شماره --- - 1393/11/12 با این استدلال نظر به اینکه خواسته شکایت از انجام مزایده است (ولو بعد از سپری شدن دوره عملیات اجرایی) و مطابق ماده هشت قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب سال 1322 و ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 رسیدگی به این شکایت با رئیس ثبت محل میباشد به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت بشایستگی رئیس اداه ثبت اسناد و املاک شهرستان.... صادر کرده و پرونده در اجرای ماده 28 قانون اخیرالذکر به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رحمت‌اله احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ملک مورد مزایده با صدور دستور اجرای اسناد رسمی مطابق سند انتقال اجرایی به خواندگان به اسامی آقایان م.او ب.ط انتقال و النهایه عملیات اجرا ختم گردیده است و با توجه به اینکه مطابق ماده دو قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/22 با اصلاحات بعدی ابطال سند مزبور خارج از حدود اختیارات رئیس اداره ثبت اسناد..... و در صلاحیت عام دادگاه محل می‌باشد لذا دادنامه شماره --- - 1393/11/12 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بر خلاف قانون تشخیص و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به آن دادگاه اعاده می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها