مصداق عیب موجد خیار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سابقه چپ کردن خودرو، از عیوب موجد خیار عیب است و خریدار جاهل، می‌تواند تفاوت قیمت واقعی مبیع با ثمن پرداختی را مطالبه کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست اقای س. ه.الف. به طرفیت اقای م. د. به خواسته مطالبه خسارت بانضمام هزینه دادرسی به استناد به قرارداد مورخه 1393/10/04 به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان به موجب قرارداد مذکور یکدستگاه خودروسواری کیا موهاوی به شماره انتظامی....را از خوانده بمبلغ 1/380/000/000 ریال خریداری و ثمن معامله را پرداخت نموده است پس از انجام معامله و مراجعه به تعمیرگاه مجاز خودرو متوجه می‌شود خودرو بدلیل اینکه قبلا واژگون شده است دچار خسارت شدید و افت قیمت گردیده است که از دید خواهان مخفی مانده لذا تقاضای رسیدگی دارد.دادگاه به منظور احراز واقعیت موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه 1393/12/04 قمیت واقعی خودرو را بدلیل واژگونی و بازسازی ان مبلغ 1/000/000/000 ریال براورد و اعلام نموده است.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اقرار خوانده به انجام معامله و اخذ ثمن معامله بمبلغ 1/380/000/000 ریال از خواهان و نظریه کارشناسی دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 421 - 422 - 423 - 427 خوانده را بپرداخت مبلغ 380/000/000 ریال بابت خسارت ناشی از تفاوت قمیت واقعی مبیع با ثمن پرداختی و از حیث تسبیب بپرداخت مبلغ 1/180/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- محاکم حقوقی تهران

طالب لو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. د. با وکالت آقای الف. د. به طرفیت آقای س. ه. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/27 صادره از شعبه --- محاکم حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال از بابت خسارت ناشی از تفاوت قیمت واقعی یکدستگاه خودروی سواری کیا موهاوی و پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ 1/180/000 ریال محکوم گردیده است ،نظر به اینکه دادنامه صادره وفق نظریه کارشناسی و منطبق بر دلائل و قرائن موجود در پرونده صادر گردیده و علیرغم ادعای وکیل تجدیدنظر خواه ادله کافی در مورد اطلاع تجدیدنظر خوانده از معیوب بودن مبیع در حین معامله (چپی بودن اتومبیل) نداشته فلذا دادنامه صادره فاقد ایراد و اشکال قانونی بودن و صحیحا صادر شده است و تجدیدنظر خواهی نیز با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد ،لذا این دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره را عینا تائید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران

منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها