ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

(اصلاحی 1371/12/16)- حداکثر مصرف شخصی چوب و هیزم و ذغال مقرر در قسمت آخر ماده (48) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برای هر خانوار روستایی مجاور شهر در هر سال به قرار زیر تعیین می‌شود:
1- چوب یک متر مکعب
2- هیزم سی استر
3- ذغال یکصد کیلوگرم

تبصره (اصلاحی 1371/12/16)- در صورتی که مصرف کنندگان نیاز به میزان بیشتری از حداکثر معین شده در این ماده پیدا کنند باید از نزدیکترین واحد تابع سازمان جنگلها و مراتع به محل اقامت خود گواهی لازم را اخذ نمایند.