نظریه مشورتی شماره 7/97/1142 مورخ 1398/04/19

تاریخ نظریه: 1398/04/19
شماره نظریه: 7/97/1142
شماره پرونده: 97-9/1-1142

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً با لحاظ مواد 1102 و 1103 قانون مدنی و توجه به این که تمتع حق زوج در عقد نکاح موقت است و همانند سایر حقوق، اقامه دعوا و الزام طرف مقابل برای آن وفق عمومات امکانپذیر است، لذا طرح دعوا دائر بر الزام زوجه موقت مبنی بر تمکین خاص با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند احکام صادره در این خصوص مانند نکاح دائم به صورت جبری به اجرا درنمیآید.
ثانیاً- راجع به فرض سوال قانون ساکت است، بنابراین با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 باید به فتاوی و منابع معتبر فقهی از جمله جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) (مسأله ششم از بحث نکاح منقطع) و جلد دوم منهاجالصالحین مرحوم آیت اله خوئی مراجعه کرد.
2- افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر عنوان مهریه را نداشته، ولی این افزایش دین و تعهدی بر ذمه زوج است که لازمالوفاء بوده و بر همین اساس زوجه میتواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج، اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع میباشد. با این اوصاف دعوای ابطال سند افزایش مهریه هرچند همانگونه که بیان شد صرفاً عنوان مهریه را ندارد، ولی چون سند مدیونیت زوج است، مردود میباشد.

منبع