رای شماره 117 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 218/83

شاکی:رئیس و مستشار شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت9/81/1584 شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 31 خرداد 1383

شماره دادنامه: 117

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه ت9/81/1584 این شعبه و پرونده مرحله بدوی آقای احمد استادرحیمی نسبت به اقدام اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان مبنی بر تملک پلاک ثبتی 9/2867 به علت انقضاء مدت قانونی جهت اجرای طرح مصوب اعتراض نموده که در مرحله تجدیدنظر بدین استدلال که اقدامات تملکی پلاک ثبتی مذکور مستند به قانون اراضی شهری مصوب سال1360 بوده که اقدامات عمرانی و ساخت و ساز (اجرای طرح) از جمله شروط تحقق آن احصاء نگردیده است بنابراین عدم اجرای طرح موجب ابطال اقدامات تشخیص نگردیده و رای به بی‌حقی شاکی در شکایت مطروحه صادر گردیده است. متعاقب ابلاغ رای مشارالیه با استناد به رای شماره 141 مورخ1/11/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص تفویض اختیارات قانونی وزارت مذکور به سایر دستگاههای دولتی تملک کننده درخواست اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده است. با توجه به مراتب و اینکه تملک در سال 65 به موجب سند رسمی شماره 119779 مورخ 22/7/65 صورت گرفته است، مراتب گزارش تا در جلسه هیات عمومی دیوان طرح گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/72 موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو تبصره‌های مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع