نظریه مشورتی شماره 7/99/1368 مورخ 1399/09/25

تاریخ نظریه: 1399/09/25
شماره نظریه: 7/99/1368
شماره پرونده: 99-168-1368 ک

استعلام:

آیا وظیفه دادستان در راستای اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجویز تعقیب متهم به جهت کشف دلیل جدید، قابل تفویض به دادیار جانشین یا دادیار اظهار نظر می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق اصول حقوق اداری، تفویض اختیار از سوی مقام مافوق به مقام مادون به جز در موارد منصوص جایز است و ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز که در این راستا تنظیم شده، موید این موضوع است. بنابراین در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در انجام امور محوله تمامی اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سوال نیز دادستان می‌تواند تعقیب متهم پس از کشف دلیل جدید مذکور در ماده 278 قانون پیش‌گفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.

منبع