تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه متعاقب تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان شاکی رضایت خود را نسبت به متهم تجدیدنظرخواه و متهمی که تجدیدنظرخواهی نکرده است،اعلام نماید،در خصوص جرایم قابل گذشت متهم اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود اما اعمال تخفیف نسبت به جنبه عمومی جرم غیر قابل گذشت نیازمند درخواست از دادگاه بدوی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/16

رای دادگاه

در خصوص اتهام ر. ت.، آزاد با معرفی کفیل 2 - س. ت. ر. آزاد با معرفی کفیل متهم ردیف اول دائر بر تهدید، توهین وقدرت نمایی با چاقو و متهم ردیف دوم دائربرایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به م. آقای م. ی با عنایت به جمیع اوراق پرونده وکیفرخواست اصداری مورخه 1394/03/28 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار وشکایت آقای م. الف. واظهارات گواهان تعرفه شده به شرح مضبوط در پرونده ونیز اظهارات واقاریر متهمان پرونده به شرح صفحات 13 ، 14 ، 15 ، 16 پرونده که منطبق با اوضاع واحوال قضیه میباشد اتهام متهمان موصوف محرز ومسلم بوده ومستندا به مواد 608 ، 669 ، 617 ، قانون تعزیرات مصوب سال 1375 (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) ومواد 448 ، 449 ، 450 ، 462 ، 488 ، 492 ، 709 ،، 714 ، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 متهم ردیف اول را به یک میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق ونیزشش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق بابت بزه قدرت نمایی با چاقو و متهم ردیف دوم را به پرداخت دیه در حق آقای م. الف. به میزان سه هزارم دیه کامله بابت کبودی زیرچشم راست ودو دهم درصد بابت ارش خونریزی ضعیف ملتحمه چشم راست ظرف مدت یک سال قمری از تاریخ درگیری محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری وظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری شهریار -امین نیکو منظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/03

رای دادگاه

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/16 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار که به موجب مفاد آن در مورد شکایت شاکی به نام آقای م. الف. بر علیه دو نفر متهم دائر بر تهدید و توهین و قدرت نمایی با چاقو توسط متهم به نام ر. ت. و ایراد ضرب و جرح عمدی توسط متهم تجدیدنظرخواه که پس از رسیدگی و طی دادنامه تجدیدنظرخواهان متهمان به تحمل مجازات های حبس و شلاق و جزای نقدی و پرداخت دیه محکوم و پس از ابلاغ از سوی متهم تجدیدنظرخواه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی واقع و در این حین نیز رضایت شاکی خصوصی را نیز جلب و شاکی با احراز هویت و صحت مراتب و به صورت منجزا از هر دو متهم اعلام گذشت نموده است و این دادگاه با توجه به مراتب فوق و هر چند که از سوی متهم دیگر هم اعتراض نشده است ولی به لحاظ گذشت شاکی و قابل گذشت بودن بعضی از جرائم ارتکابی و به استناد مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 و بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اتهامات تهدید و توهین متهم ردیف اول به نام آقای ر.ت. و نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی متهم ردیف دوم و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در موارد اعلامی قرار موقوفی تعقیب متهمان را از این اتهامات صادر و اعلام می دارد. بدیهی است مجازات های مربوط به اتهام قدرت نمایی با چاقو به لحاظ حیثیت عمومی آن نسبت به متهم ردیف اول که تجدیدنظرخواهی نیز ننموده است بقوت خود باقی خواهد بود و گذشت شاکی میتواند از موارد درخواست تخفیف مجازات باشد که در صورت تقاضا از سوی دادگاه بدوی قابل اتخاذ تصمیم خواهد بود. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

بهزاد سعادت زاده- سید ابوالحسن قاسمی

منبع
برچسب‌ها