رای شماره 1219 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع/9800241 شماره دادنامه: 9909970906011219 تاریخ: 17/9/99

شاکی: شرکت سولیکو کاله با وکالت امین مراقی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7109/267/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 09/11/1396

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 7109/267/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 09/11/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- بخشنامه شماره 7109/267/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 09/11/1396

«جناب آقای حمزه ای

مدیرکل محترم امور مالیاتی استان مازندران

بازگشت به نامه شماره 22405/111/د مورخ 04/05/1396 به اطلاع می رساند:

به موجب بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در راستای حمایت از مصرف کننده تصریح گردیده است واردات و عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار از قبیل شکر، قند و برنج، آرد خبازی، نان، گوشت، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان و همچنین ردیف 8-4 بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/02/1390 شیر به نحو اطلاق (به استثناء انواع شیرهای طعم دار) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

خاطر نشان می سازد از آنجاییکه دادنامه شماره 48 مورخ 29/01/1396 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری پیرو دادخواست شرکت کابل مسین مبنی بر تسری حکم شکر موضوع بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عموم شکر صادر گردیده است، فلذا حکم هیات محترم، قابل تسری به سایر موارد بند (4) ماده فوق الذکر نخواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هرگونه تفسیر راجع به معافیت ماده (12) قانون مذکور که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت های غیر مصرح را گسترده نماید توسعه دامنه معافیت قانون محسوب و بنا به اصل 51 قانون اساسی از لحاظ اجرای مقررات امکان پذیر نبوده و اعمال هرگونه تغییر در ترتیبات و رویه های قانون مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی (تصویب توسط مجلس محترم شورای اسلامی) می‌باشد.

جعفر ابراهیم بیگی - مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده هر نوع از اقلام مذکور در این بند را به صورت کلی و مطلق و بدون استثنا کردن نوعی خاص از این اقلام، مشمول معافیت مالیاتی نموده است. سازمان امور مالیاتی کشور علی رغم اطلاق بند 4 مذکور، با تفسیر خلاف قانون از رای شماره 48 مورخ 29/01/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد این رای را منحصر به شکر دانسته است و مقرر نموده است که شیر و هر نوع از آن (شیرهای طعم دار) مشمول دادنامه شماره 48 نمی‌باشد و مشمول مالیات قرار می گیرند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره 19783/212/د مورخ 24/04/1398 اعلام کرده است که:

1- مفاد نامه یاد شده در پاسخ به استعلام شماره 22405/111/د مورخ 04/05/1396 اداره کل امور مالیاتی استان مازندران و در ارتباط با نامه شماره 6035 مورخ 27/04/1396 شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله، اصدار یافته است و از آنجا که در مقام مقررات گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده است، بخشنامه تلقی نمی گردد تا به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.

2- دادنامه شماره 48 مورخ 29/01/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکر خام از حیث اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف می‌باشد فلذا رای مذکور به سایر موارد بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری نیست.

3- آنچه از لفظ شیر مذکور در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به ذهن متبادر می‌شود در ردیف 8-4 فهرست کالاها و خدمات پیوست بخشنامه شماره 169/96/260 مورخ 23/12/1396 قرار گرفته که برابر عرف عام مردم مصرف همگانی دارد و از این رو مقنن آن را درکنار سایر مواد پرمصرف خانوار معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد کرده است. بدین لحاظ سایر شیرهایی که با افزودن ترکیبات از حالت اولیه خارج می‌گردد عرفا شیر تلقی نمی گردد و از این رو معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور به منظور ایجاد رویه واحد و تعیین شیوه های اجرایی قانون، با رعایت اصل 51 قانون اساسی و با توجه به حصری بودن موارد معافیت ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این معافیت را به موارد غیر مصرح قابل تعمیم ندانسته و شیرهای طعم دار را معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نکرده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه به موجب دادنامه شماره 9909970906010150 هیات تخصصی مالیاتی و بانکی مورخ 31/03/1399، ردیف 8-4 فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره 169/96/260 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 23/12/1396 مبنی بر خروج شیر های طعم دار از شمول معافیت موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر این مبنا که معافیت های مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی ندارد، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده نشده است، لذا مقرره مورد شکایت نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کنند گزارش: احمدرضا کفاش

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده‌های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعم‌دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده‌اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها