درخواست اعاده تغییر در سند سجلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به ضرورت لزوم اعتبار اسناد سجلی، پس از تغییر در سند سجلی نمی توان اعاده تغییر را خواستار شد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح. ج.ب. به طرفیت اداره ثبت احوال.... (ق.) به خواسته الزام خوانده به اصلاح شناسنامه و درج پیشوند «غ.» به نام کوچک وی. به این توضیح که خواهان مدعی است نام کوچک وی در شناسنامه غلامحسین بوده و با استفاده از بخشنامه سازمان ثبت احوال نسبت به حذف کلمه غلام از نام کوچک خود اقدام و اما اکنون مشکلاتی از بابت حذف آن برای وی به وجود آمده است. لذا تقاضای صدور حکم به خواسته را دارد. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب لایحه دفاعیه خوانده، خواهان در تاریخ 1389/04/12 درخواست حذف کلمه غلام از نام کوچک خود نمود و موضوع در هیات حل اختلاف طرح و براساس بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال کلمه غلام از نام کوچک وی حذف گردید و براساس مصوبه شورای عالی سازمان ثبت استفاده از نام غلام ممنوع است و با توجه به اینکه حذف واژه غلام از نام کوچک به درخواست خواهان صورت گرفته و لزوم اعتبار اسناد سجلی مانع از آن است که اشخاص پس از بهره مندی از یک امتیاز قانونی و تغییر در سند سجلی خود مجددا اعاده آن به وضع قبلی را خواستار شوند. لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند

مجتبی محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ج.ب. به طرفیت اداره ثبت احوال.... نسبت به به دادنامه شماره --- صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن درباره دعوای اصلاح شناسنامه ودرج پیشوند غلام به نام کوچک تجدیدنظرخواه حکم بر بطلان دعوی صادر واعلام شده است نظربه اینکه دراین مرحله از دادرسی دلیلی جهت نقض رای صادره ارائه نشده وباتوجه به شرحی که در رای اشارت رفته تصریح گردیده وباعنایت به اینکه رای موصوف براساس مقررات اصدار پیدا کرده وفاقد خدشه ومنقصت است لذا تجدیدنظرخواهی رامردود اعلام ومستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوار مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها