امکان صدور رای غیابی به نحو تعلیقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

امکان صدور رای غیابی به نحو تعلیقی

پرسش

آیا صدور رای غیابی به نحو تعلیقی با لحاظ قیودات و شرایط مندرج در مبحث تعویق و تعلیق، واجد مبنای قانونی است؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه از جمله شرایط اصلی قرار تعلیق اجرای مجازات اعم از ساده یا مراقبتی تعهد کتبی مرتکب می‌باشد و این مهم با حضور وی ممکن می‌شود؛ نتیجتاً صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.

نظر اکثریت

امکان صدور رای غیابی به نحو تعلیقی وجود ندارد و درواقع تعلیق اجرای مجازات نوعی ارفاق به متهم بوده و متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نگردیده صلاحیت استفاده از این ارفاق را ندارد.

نظر اقلیت

تنها شرایط ماده 40 قانون مجازات اسلامی لازم است و می‌توان رای تعلیقی غیابی صادر نمود.

منبع
برچسب‌ها