نظریه مشورتی شماره 7/97/3108 مورخ 1397/12/07

تاریخ نظریه: 1397/12/07
شماره نظریه: 7/97/3108
شماره پرونده: 97-115-3108

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، معیار شناسایی تاجر انجام عملیات تجارتی توسط وی است و با عنایت به ماده 583 قانون مذکور، شرکتهای تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام یا سرمایه یا مدیران شرکت هستند؛ بنابراین اشخاص غیرتاجر به صرف داشتن سهم در یک شرکت تجارتی یا سمت مدیریت در آن، واجد عنوان تاجر نمی شوند./ح

منبع