تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۶۶۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۶۶۲ ک

استعلام:

آیا تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی سال ۱۳۹۹، ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ که بیان می‌دارد «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود»، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس برای جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک‌سال حبس مذکور در ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی را مرتفع کرده است؛ بنابراین در صورتی ‌که مرتکب جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک‌سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیری به کمتر از نود و یک روز محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده ۳۷ قانون پیش‌گفته ملزم به تعیین مجازات جایگزین حبس است.