خواهان در دعوی عزل قیم

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درخواست عزل قیم از وظایف دادستان بوده و محجور و هر ذینفعی می‌بایست وجود موجب عزل قیم را به دادستان اطلاع دهد؛ بنابراین اگر شخص ذینفع درخواست عزل قیم را مستقیما در دادگاه مطرح نماید، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ر. د. چ. با وکالت آقای ی. ص. به طرفیت آقای ف. م. به خواسته درخواست عزل قیم که طی دادنامه شماره --- شعبه --- سابق دادگاه به سمت قیم منصوب گردیده است. صرف‌نظر از اینکه خواهان هیچ دلیلی در خصوص ذی علاقه بودن خود نسبت به محجور به دادگاه ارایه ننموده است و لایحه تقدیمی از طرف دادیار شعبه یازده اداره امور سرپرستی حاکی است اولا: موارد اعلام شده از جانب نامبرده به فرض ذی علاقه بودن، آن هم بعد از (اثبات زوجیت) ناصحیح بوده و کلیه اقدامات قیم تاکنون با مجوز شعبه دادیاری صورت گرفته است، ثانیا: درخواست عزل قیم امری است که مطابق قانون امور حسبی منحصرا در اختیار دادستان می‌باشد. با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه درخواست عزل قیم مطابق ماده 97 قانون امور حسبی از وظایف دادستان بوده و محجور و هر ذی علاقه ای می‌بایست وجود عزل قیم را به دادستان اطلاع و اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را بنماید. علی هذا دادگاه با عنایت به اینکه خواهان بدون اعلام به دادستان درخواست عزل قیم را مستقیما به دادگاه ارایه نموده است خواسته خواهان را در وضعیت فعلی منطبق با ماده 97 قانون امور حسبی ندانسته و با استناد به مفاد ماده 2 ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادر ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی وحقوقی یک تهران - لطیفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ی. ص. به وکالت از ر. د.چ. به طرفیت ف. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته درخواست عزل قیم (تجدیدنظرخوانده) مهجور پ. م. صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها