مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح مشخصات سجلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی اصلاح مندرجات شناسنامه به دلیل عدم درج مشخصات پدر در سند سجلی فرزندان، در فرض عدم اختلاف در نسب، در صلاحیت هیات حل اختلاف مستقردرثبت احوال است.

رای خلاصه جریان پرونده

ورثه مرحوم ع. م. در دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال..... وآقای ح. فردی اثبات نسب خود را به خوانده ردیف 2 والزام ثبت احوال به درج مشخصات نامبرده دراسناد سجلی خود را خواستارشده اند و از قید نشدن نام پدرشان درشناسنامه خود حکایت کرده اند. شعبه اول دادگاه عمومی شادگان برابر دادنامه شماره --- - 1393/10/30 با تلقی عدم اختلاف اصحاب دعوی در نسب واین که دعوا متوجه اصلاح مشخصات شناسنامه است رسیدگی به موضوع را درصلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته با نفی صلاحیت ازخود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورفرستاده است. متن قراردادگاه درهنگام شورقرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی شادگان به اعتبارصلاحیت هیات حل اختلاف مستقردرثبت احوال شهرستان به شرحی که درقرار آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به مودای خواسته خواهان‌ها ونظر به مقررات ماده 3 قانون ثبت احوال صائب است، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی به تایید قرارموصوف اعلام نظرمی شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها