نظریه مشورتی شماره 7/96/242 مورخ 1396/02/09

تاریخ نظریه: 1396/02/09
شماره نظریه: 7/96/242
شماره پرونده: 69-861/1-741

استعلام:

اگر در دادسرا متهم حاضر و اقامتگاه خود را به بازپرس اشتباهاً اعلام نماید اصلاً چنین آدرسی وجود نداشته باشد آیا پس از تعیین وقت رسیدگی در دادگاه و گواهی مأمور ابلاغ مبنی بر اینکه چنین آدرسی وجود خارجی ندارد دادگاه مکلف به تجدید وقت رسیدگی و احضار متهم از طریق مطبوعات خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری شامل مورد فوق می-گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محلی که متهم به عنوان اقامتگاه خود تعیین می‌نماید، محل اقامت قانونی وی محسوب و کلیه اوراق قضائی باید به همان نشانی ابلاغ گردد؛ بنابراین فرض استعلام از شمول مقررات ماده 344 قانون فوق‌الذکر خارج است.

منبع