عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری دو با وجود ابلاغ به وی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر

موضوع

عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری دو با وجود ابلاغ به وی

پرسش

پرونده درجه 7 در دادگاه کیفری دو تشکیل و متهم در جلسه اول حضور یافته و وارد رسیدگی می‌شود، تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود. قرار تامین صادر و سپس جلسه رسیدگی تعیین و به متهم ابلاغ می‌گردد، ولی در جلسه رسیدگی شرکت نمی‌کند؛ آیا رای صادره غیابی است؟

نظر هیات عالی

اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص می‌باشد. در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود مرحله تحقیقات مقدماتی راساً به وسیله دادگاه انجام و چنانچه رسیدگی ادامه یابد تعیین وقت رسیدگی با هدف دادرسی به معنای اخص از سوی دادگاه انجام می‌پذیرد. ملاک غیابی یا حضوری بودن رای حضور یا عدم حضور متهم یا وکیل وی، و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه ناظر به این مرحله از دادرسی است.

نظر اکثریت

در ماده 406 آیین دادرسی کیفری بیان شده است؛ اگر متهم در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی شرکت ننماید و در جرایم درجه 7 و 8 رسیدگی بر عهده دادگاه کیفری دو قرار گرفته است و همین‌که متهم جهت تفهیم اتهام در دادگاه حاضر گردیده است جلسه دادگاه محسوب شده و به نظر رای صادره حضوری محسوب می‌شود؛ علاوه براین دادگاه در ابتدای تحقیقات مواد 194 و 195 قانون مذکور را به متهم تفهیم می‌نماید؛ لذا چنانچه در جلسه بعدی متهم حاضر نگردیده دلیلی بر صدور رای غیابی نیست.

نظر اقلیت

زمانی که دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است دو شان دارد؛ یکی شان تحقیقاتی به جانشینی از دادسرا و دیگری شان رسیدگی؛ با توجه به اینکه در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود؛ در قضیه مطروحه اگر متهم یا وکیل وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشود، رای صادره نسبت به ایشان غیابی محسوب می‌شود؛ هرچند در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم حاضر شده باشد، زیرا دادگاه کیفری دو در جرائم درجه 7 و 8 دارای دو شان می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها