دعوی الزام به ایفای تعهد بدون اخذ مجوز قانونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که توافق طرفین(ساخت انباری بر روی پشت بام) بر خلاف مقررات و اصول شهرسازی بوده و نیاز به اخذ مجوز از شهرداری داشته باشد؛ دعوی الزام به ایفاء تعهد مذکور، مادامی که اجازه ساخت از شهرداری ارائه نشود، قابل پذیرش نبوده و قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/14

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ب. ر. به طرفیت اسماعیل ق.ع. دائر بر الزام به تکمیل ساختمان واحداث یک باب انباری طبق قراردادبه انضمام خسارات دادرسی به استناد تصاویر قراردادو دادنامه --- - درتشریح دادخواست اظهار گردیده خوانده از انجام تعهد استنکاف ورزیده اند صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست دادگاه خواسته خواهان راصائب ودفاعیات خوانده را مردود می داند نخست اینکه تعهد خوانده به واگذاری و تکمیل تعبیه و بقیه لوازم و ومنصوبات وفق قراردادمسجل است دوم اینکه قراردادهای خصوصی فیمابین نافذ ونسبت به طرفین لازم الاتباع بوده وهرکس تعهد به انجام امری نماید ملزم به انجام تعهدات خویش است ودر صورت استنکاف به حکم محکمه مجبور می‌شود سوم اینکه به موجب نظریه کارشناس مطابق قراردادفیمابین عمل نگردیده وخوانده علیرغم اعتراض به نظریه کارشناس هزینه هیات کارشناسی برای بررسی صحت اظهارات وی با ارجاع به هیات سه نفره واریز نفرموده اند وبا وصف استحضار وابلاغ هزینه کارشناس تودیع نگردیده وبه نظر هم نظریه کارشناس تک نفره با اوضاع و احوال مطابقت دارد ودلیلی هم بربی اعتباری ازهم گسیختگی آن ارائه نگردیده است چهارم اینکه بر فرض تحویل ملک دفاعیات خوانده مردود است ودلیلی هم برسلب تعهدات خوانده تلقی نمی شود بدین سان مستندابه مواد 198 - 519 - 515 - آیین دادرسی مدنی وماده 10 - 210 - 222 قانون مدنی حکم برالزام خوانده به تکمیل واحد ابتیاعی وساخت انباری وفق قرارداد مذکور و پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه درحق خواهان صادر واعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدد نظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- عمومی حقوقی تهران -عیسی بلوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/01

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای الف. قنبری به طرفیت آقای ب. ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 14/6/94 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظر خواه به تکمیل یک واحد آپارتمان ابتیاعی به شماره 403197 - 89/7/11 و ساخت یک باب انباری وفق قرارداد در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است وارد می‌باشد زیرا اولا حسب نظریه کارشناس منتخب واحد تجدیدنظرخوانده ایراد و نقصی نداشته است ثانیا توافق طرفین جهت ساخت انباری بر روی پشت بام بر خلاف مقررات و اصول شهرسازی می‌باشد و در ما نحن فیه اجازه ساخت از شهرداری ارائه نشده است علیهذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 و 353 از قانون آیین دادرسی مدنی در مورد موضوع تکمیل واحد خریداری شده تجدیدنظرخوانده هر چند دعوی اولیه در این مورد تقدیم نشده است به لحاظ تکمیل بودن حکم بر بطلان دعوی صادر می‌گردد..همچنین در مورد بحث احداث انباری بر روی پشت بام تا ارائه مجوز از شهرداری منطقه اجابت خواسته فوق امکان پذیر نیست لهذا در این مورد نیز قرار رد دعوی صادر می‌گردد..همچنین در مورد خواسته های تکمیل ساختمان و مطالبه خسارت چون دادگاه بدوی هیچ اظهارنظری در مورد رد یا قبول دعاوی فوق به عمل نیاورده است این دادگاه در اجرای ماده 349 از قانون فوق الذکر امکان اتخاذ تصمیمی ندارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

هوشنگ امامی- مجیدیادگاری

منبع
برچسب‌ها