رای شماره 258 مورخ 1382/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: 258

تاریخ: 1382/07/13

کلاسه پرونده: 8200523

شاکی: دادرس شعبه سوم دیوان عدالت اداری

موضوع خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 79؍867 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

مقدمه: دادرس شعبه سوم دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، متعاقب صدور دادنامه شماره 205 مورخ 22؍2؍1380 مبنی بر قرار رد شکایت و تایید آن به شرح دادنامه شماره 188 مورخ 10؍2؍1382 شعبه نهم تجدیدنظر اینک با بررسی پرونده و مداقه در آن و ملاحظه اوراق مضبوط در پرونده و نظر به دو فقره رونوشت نامه 28661 مورخ 20؍11؍1379 واصله از شهرداری مشعر بر اعلام این موضوع که شهرداری اذعان و اعلان به بررسی موضوع شکایت در کمیسیون هم عرض ماده صد شهرداری و رسیدگی جهت اصلاح رای راجع به خواسته شکات و رعایت شده توسط مالک نظر موافق دارد فلذا اینکه در متن دادنامه شماره 205 مورخ 22؍2؍1380 صادره از این شعبه محتوای رای نظر مساعد در راستای اعلام نظر شهرداری و نیز رافت و روح قوانین ملموس نمی‌باشد لذا عنایت به موارد مشعر فوق و نظر به تقاضای واصله از شکات در خصوص اجرای قانون و اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی موضوع و طرح در هیات عمومی دیوان پرونده به نظر معاونت محترم قضایی دیوان را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که متعاقب طرح اعتراض شکات نسبت به رای قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 در شعبه سوم دیوان عدالت اداری، شهرداری کرج طی لایحه جوابیه و بر اساس بازدید و گزارش مامور فنی به وقوع اشتباه در رای صادره و لزوم بررسی مجدد موضوع در کمیسیون همعرض ماده 100 اذعان نموده است، به این ترتیب مورد از حیث تعیین تکلیف رای معترض‌عنه مقتضی صدور حکم بر نقض آن و احاله رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض بوده است، علی هذا تصمیم شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 205 مورخ 22؍2؍1380 مبنی بر امتناع از رسیدگی و صدور قرار رد شکایت تحت عنوان اجابت خواسته شکات منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه اول بدوی ارجاع می‌شود.

منبع