شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: لزوم احراز تمکن مالی زوج برای تجویز ازدواج مجدد شامل فرضی که این درخواست به دلیل عدم تمکین زوجه صورت گرفته نیز می‌شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای پ. ر. به طرفیت خانم ف. م.با وکالت آقای الف. ن. به خواسته صدور حکم به اذن ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه، باعنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، مدارک استنادی، دفاعیات وکیل خوانده، دعوی خواهان وارد می‌باشد: زیرا اولاٌ هردوطرف قصد جدایی دارند، تنها عاملی که مانع شده که به توافق نرسند، میزان و نحوه پرداخت مهریه می‌باشد.ثانیاٌ: داشتن تمکین مالی زوج، شامل این مورد (عدم تمکین) نمی‌باشد ومواردی وجود دارد که نیاز به داشتن دارائی است که بتواند زندگی دونفر همسر را بچرخاند، لذا دادگاه به استناد مواد 1 ، 2 ، 3 و 194 از قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت بند 3 ماده 16 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حکم به اذن ازدواج مجدد صادر و اعلام می دارد.رای صادر شده حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی شهریار

نورانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف. م. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/10 شعبه محترم ششم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای پ. ر. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه --- حکم به اذن ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه حسب مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده 1353 شرایط تجویز ازدواج مجدد علاوه بر عدم تمکین وضعیت مالی زوج در اداره زندگی مشترک می‌باشد و عدم توجه دادگاه محترم بدوی و تصریح در رای صادره به اینکه تمکن مالی در مانحن فیه شامل نیست خلاف موازین قانونی است چراکه اساسا به منظر حفظ کیان خانواده و استثنایی تلقی شدن این تجویز مدنظر قانونگذار بوده که با در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایط قانونی مجوز مذکور صادر شود در پرونده حاضر در لایحه تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخوانده که اقرار به تقسیط که نشانگر عدم توانایی مالی زوج در اداره 2 زندگی مشترک است ارکان و شرایط لازم برای تجویز فراهم نمی‌باشد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و عدم احراز شرایط لازم و عدم توان مالی زوج در اداره 2 زندگی مشترک و به منظور حفظ کیان خانواده حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میگردد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

منبع

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها