اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تنظیم متمم قراردادی؛ توافقات جدید معتبر بوده و مندرجات متمم ناسخ بخش های مرتبط با آن درقرارداد اصلی خواهد بود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای م. ک. به طرفیت خواندگان اقایان وخانمها 1 - ع. 2 - د. 3 - خ. همگی الف.الف.ب. 4 - ف. م.ث. 5 - س.ه. الف.م. به خواسته تسلیم مبیع والزام به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمانبه پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروزاز پلاک --- فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش --- تهران بااحتساب خسارات وارده ازتاریخ 92/8/30 لغایت 93/7/30 باجلب نظرکارشناس وخسارات دادرسی به استنادقراردادعادی شماره 228684 - 91/8/16 نظربه ملاحظه اصل قرارداداستنادی دریدخواهان ومصون ماندن ازهرگونه ایرادخواندگان واحرازوقوع معامله فی مابین خواهان وخواندگان وحاکمیت اصل صحت ولزوم قراردادهاواحرازمالکیت مشاعی خواندگان درپلاک موضوع دعوی دادگاه دعوی خواان رابه طرفیت خواندگان واردوثابت تشخیص مستندابه مواد 10 - 219 - 220 - 221 - 362 قانون مدنی ومواد 198 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان به تسلیم مبیع بامختصات مندرج درقراردادتنظیمی وسپس حضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی وتنظیم سندرسمی مالکیت مبیع به نام خواهان وپرداخت خسارات دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام مینماید 0 در خصوص دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت وارده بابت عدم تحویل مبیع نظربه اینکه دررقراردادابرازی دراین خصوص وجه التزامی تعیین نگردیده وخواهان نیزدلیلی مبنی برورودخسارت ارائه نداده است دعوی خواهان بلادلیل تلقی ومستندابه ماده 1257 قانون مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمیگردد 0 رای صادره نسبت به خواندگان ع. و د. خ. امرالهی حضوری ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی ونسبت به بقیه خواندگان غیابی ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهراناصغر عنایت

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. باوکالت آقای ک. ن.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 94/6/24 شعبه --- محاکم عمومی تهران که در خصوص دعوای مطالبه خسارت وارده بابت عدم تحویل مبیع به لحاظ عدم تعیین وجه التزام درقرارداد پیش فروش عادل مورخ 91/8/16 حکم به بی حقی صادر گردیده است تجدیدنظرخواهی ازاین جهت وارد وموثراست که اولاٌ چنین تاسیسی به شرح بند 9 ازماده 6 قرارداد مذکور وجود داشته النهایه با توجه به متمم مورخ 93/4/16 طرفین دعوی اداره ثانوی خود را مبنی بر تغییر زمان تحویل ملک ومیزان خسارت تاخیر درتحویل ابراز داشته اند که عملاٌ ناسخ آن بخشها درقرارداد اصلی خواهد بود فلذا رای معترض عنه راقابل تایید وابرام ندانسته ضمن نقض ان بخش از رای معترض عنه به استناد ماده 358 ق آ.د.م در خصوص دعوای بدوی دائر برمطالبه خسارت وارده به ماخذ روزانه سه میلیون ریال به استناد بند 9 ازماده 6 قرارداد مورخ 91/8/16 با توجه به عدم موضوعیت ان بخش از قرارداد مستنداٌ به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی

منبع
برچسب‌ها