رای شماره 898 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/9803384 شماره دادنامه: 9909970906010898 تاریخ: 5/8/99

شاکی: آقای موسی خسروانی به وکالت از خانم سوسن عطاریان

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-14 بخشنامه شماره 13196/97/1000 مورخ 30/11/1397 سازمان تامین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 2-14 بخشنامه شماره 13196/97/1000 مورخ 30/11/1397 سازمان تامین اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

14) بازنشستگی براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی

14-2- محاسبه مستمری

14-2-1- مطابق مفاد تبصره "1" ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری" در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند (ط) در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد."

14-2-2- وفق مفاد تبصره "1" ماده (4) قانون فوق "هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید، رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجراست."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس بند 2-14 بخشنامه معترض عنه مستمری بازنشستگی افرادی که به موجب ارتکاب تخلفات اداری از طریق بازنشستگی پیش از موعد تنبیه می گردند، صرفا براساس مستمری سه سال آخر خدمت آنها محاسبه می‌گردد و این مجازاتی مضاعف بر تنزل یک یا دو گروه شغلی است. این در حالی است که به موجب بند (ت) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395 میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه جهت تعیین مستمری بازنشستگی تعیین گردیده لذا بند 1-2-14 بخشنامه معترض عنه برخلاف ماده قانونی مزبور است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7695/98/7100 مورخ 12/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

1- براساس تبصره 1 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند (ط) در سه سال آخر خدمت در هنگام ‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

2- با توجه به اینکه موکل شاکی به موجب رای شماره 136 مورخ 10/11/1397 به استناد بند (ط) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محکوم به بازنشستگی براساس سنوات خدمت با تقلیل یک گروه گردیده، مشمول تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور بوده و اقدامات صورت گرفته درخصوص وی منطبق با مواد قانونی مزبور بوده و دو مجازات تلقی نمی گردد. و متخلف شرایط مقرر قانونی جهت بازنشستگی به صورت عادی را ندارد، بلکه بازنشستگی وی ناشی از مجازات بواسطه رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری است. لذا بند 2-14 بخشنامه معترض عنه عینا متن تبصره 1 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 را مورد تصریح قرار داده و هیچگونه مغایرتی با آن ندارد.

3- بند (ت) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه درخصوص مستخدمین دولتی است که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته گردیده اند و ارتباطی به مستخدمینی که براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بازنشستگی پیش از موعد محکوم می گردند، ندارد.

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 28/7/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال بند 2-14 بخشنامه شماره 13196/97/1000 مورخ 30/11/1397 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه بند 2-14 بخشنامه معترض عنه درخصوص تعیین مستمری مستخدمین دولتی است که براساس بند (ط) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محکوم به بازنشستگی پیش از موعد گردیده اند و ارتباطی به بند (ت) ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که درخصوص مستخدمین دولتی استفاده کننده از سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی است، ندارد. لذا با توجه به اینکه بند 2-14 بخشنامه معترض عنه عینا مفاد تبصره 1 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 را مبنی بر اینکه «در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام ‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.» مورد تصریح قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها