مذاکرات مقدماتی جهت انعقاد قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر روابط حقوقی طرفین در حد مذاکرات مقدماتی جهت انعقاد قرارداد باشد، موجب التزام و پایبندی طرفین به عقد احتمالی آینده نمی شود.

رای دادگاه بدوی

آقای ع.الف. به وکالت از آقای م.م. به طرفیت شرکت بین‌ المللی ه.ص.ر.الف. دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه پیش پرداخت قرارداد شماره.... مورخ 1391/07/02 به مبلغ 150/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونی دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم کرده که در تاریخ 1393/01/19 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خوانده با ارائه پیشنهاد خرید، تحویل و نصب یک دستگاه نمایشگر با مختصات تعریف شده مندرج در قرارداد شماره.... مبلغ خواسته را از خواهان دریافت کرده لیکن به تعهد قراردادی خود عمل نکرده و نسبت به عودت پیش ‌پرداخت نیز اقدامی انجام نداده است در مقابل ماحصل دفاع خوانده این است که طرفین باید به تعهدات قراردادی (اگرچه امضا نشده) پایبند باشند زیرا در رسید پیش ‌پرداخت به شماره و تاریخ قرارداد اشاره شده است. دادگاه اعتقاد دارد صرف‌نظر از آنکه قرارداد استنادی طرفین امضا نشده، حتی اگر طرفین شفاها متعهد و ملتزم به مفاد آن بوده‌اند خوانده در مدت زمان تعیین شده تعهدات خود را انجام نداده و به طبع ایفای تعهد خارج از مدت زمانی تعیین شده مطلوب خواهان نمی‌تواند باشد بنابراین امکان مطالبه پیش پرداخت فراهم شده است لذا دعوای مطروحه مسلم و ثابت است به استناد مواد 198 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی، هزینه دادرسی و حق ‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظرخواهی شرکت بین ‌المللی ه.ص.ر.الف. بامدیریت آقای ع.ع. به‌ طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/03/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته مزید بر خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بوده با عنایت به رسید ابرازی تادیه وجه به نفع شرکت و اینکه روابط حقوقی طرفین در حد مذاکرات مقدماتی جهت انعقاد قرارداد بوده که موجب التزام و پایبندی به عقد احتمالی آینده نگردیده به رای معترض‌ عنه که با رعایت اصول و تشریفات حاکم بر دادرسی و حاکمیت مقررات ماهوی انشاء گردیده ایرادی مترتب نیست و با عنایت به اینکه مبانی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌کدام از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد یا اعتراض موجهی که اقتضاء نقض رای بدوی بنماید مطرح نگردیده لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری- مرادی

منبع
برچسب‌ها