استرداد دادخواست به نحو مشروط

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر خواهان در ظهر صفحه مندرج در پرونده درج کند «در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه، خواسته مسترد تلقی شود»;، با تحقق شرط قرار ابطال دادخواست به علت استرداد صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

قرار دادگاه

در خصوص دادخواست خانم س. ح. به طرفیت آقای ف. ض. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخ 1392/10/11 بیان داشته در صورت عدم حضور در جلسات دادرسی پرونده مسترد شده تلقی می‌گردد و خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/19 حاضر نگردیده است لهذا دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی ملارد

شهیدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ح. به طرفیت اقای ف. ض. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/11/25 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ملارد که به موجب آن مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر شده است دعوی طلاق با عنایت به اینکه خود تجدیدنظرخواه اعلام کرده در ظهر صفحه مندرج در پرونده در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه خواسته مسترد تلقی شود و لذا با اصلاح قرار رد به قرار ابطال دادخواست به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها