تکلیف دادگاه در واخواهی خارج از مهلت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که واخواهی خارج از مهلت باشد، دادگاه موظف است بدوا و خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کرده و قرار قبول یا رد واخواهی صادر کند و در صورتی که به این وظیفه قانونی عمل نکند، رسیدگی واخواهی قبل از صدور قرار قبول واخواهی بر خلاف مقررات واصول قانونی بوده و رای صادره نقض می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/08

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای پ. ت. با قیومیت خانم ت. به طرفیت خوانده خانم ب. ش. به خواسته اعسار به تقسیط محکوم به که خواهان چنین توضیح داده است که در پرونده 26691 شعبه چهارم دادگاه عمومی اسلامشهر و به موجب اجراییه به پرداخت 72 عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده این پرونده محکوم گردیده و قادر به پرداخت محکوم به به صورت دفعه واحده و یک جا نمی‌باشد و تقاضای تقسیط آن را نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و منضمات و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و مودای گواهی گواهان تعرفه شده خواهان که به عدم تمکن مالی خواهان نظر داده اند و اظهارات خواهان مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم را تایید نموده‌اند و همچنین استشهادیه تنظیم شده که حکایت از صحت اظهارات خواهان دارد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده است و با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان وارد و محمول بر صحت تشخیص و به استناد به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بند ج ماده 18 و ماده 19 و تبصره این ماده از آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون فوق الاشاره و همچنین وحدت ملاک مواد 277 و 652 قانون مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت یک جای محکوم به و حکم به تقسیط بپرداخت محکوم به را صادر و اعلام می‌نماید که خواهان باید بدوا مهریه را در هر ماه تا مستهلک شدن کل محکوم به ماهیانه طبق قانون یک چهارم حقوق وی کسر گردد به موجب ماده 21 آیین‌نامه مارالذکر چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می‌شود. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه چهارم محاکم عمومی اسلامشهر «ویژه خانواده»;- ناصر خادمی ممان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/05

رای دادگاه

در خصوص واخواهی خانم ب. ش. با وکالت اقای الف. از رای شماره --- که طی آن حکم به تقسیط مهریه صادر شده است دادگاه با توجه به نامه دفتر خانه شماره 1453 که دال بر انتقال 1/5 دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی از ملک آقای پ. ت. به شخص دیگری(خانم شهناز بلاشی) دفاعیات واخواه منطبق با موازین قانونی بوده و فلذا رای صادره نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه چهارم محاکم عمومی اسلامشهر «ویژه خانواده»;- ناصر خادمی ممان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30

رای دادگاه

به حکایت اوراق پرونده خانم ف. ت. به قیمومیت از آقای پ. ت. دادخواستی به طرفیت خانم ب. ش. به خواسته اعسار از تادیه نقدی مهریه موضوع سند اجرایی صادره از دفتر رسمی ازدواج و طلاق شماره 15/1 اسلامشهر به شماره 26691 - 93/1/30 شامل تعداد هفتاد و دو سکه طلای بهار آزادی مطرح که پرونده به شعبه چهارم دادگاه خانواده اسلامشهر ارجاع که طی شماره 930269 ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفت که پس از رسیدگی سرانجام با پذیرش دعوی به موجب دادنامه غیابی شماره 446 - 93/3/8 حکم به تقسیط آن به صورت کسر یک چهارم از حقوق مدیون آقای پ. ت. صادر می‌نماید رای در تاریخ 93/4/10 به محکوم علیها خانم ب. ش. وفق ماده 70 قانون آ.د.م ابلاغ شد تا اینکه وکیل وی در تاریخ 94/7/5 با ادعای عدم اطلاع موکلش از مفاد رای دادخواست واخواهی تقدیم ضمن درخواست پذیرش واخواهی تقاضای رسیدگی می‌نماید دادگاه نیز بدون صدور قرار قبول واخواهی به موضوع رسیدگی کرده و نهایتا با قبول اعتراض واخواه به موجب دادنامه شماره --- - 94/12/5 حکم به بطلان دعوی اعسار و تقسیط خواهان صادر می‌نماید که این بار دادنامه صادره در فرجه قانونی مورد تجدید نظرخواهی خواهان بدوی قرار میگیرد علیهذا نظر به اینکه اولا تاریخ تقدیم دادخواست واخواهی مشخص نیست ثانیا با توجه به اینکه واخواهی در مهلت نبوده دادگاه موظف بود وفق تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی بدوا و خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کرده و قرار قبول یا رد واخواهی صادر نماید.در حالی که به این وظیفه قانونی عمل نکرده است لذا با توجه به اینکه رسیدگی واخواهی قبل از صدور قرار قبول واخواهی بر خلاف مقررات واصول قانونی بوده است به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدید نظرخواسته شماره 2396 - 94/12/5 نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شرح مذکور وفق مقررات قانونی به دادگاه نخستین عودت داده میشود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا زاهدیان - حسین واعظی

منبع
برچسب‌ها