ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)