تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۷۰۶

پیام: در صورت عدم وجود دلایل کافی مبنی بر توجه اتهام به متهم، صدور رأی برائت به لحاظ عدم کفایت ادله، فاقد وجاهت شرعی و منوط به اجرای استحلاف است و چنانچه اولیای دم از استحلاف متهم امتناع نمایند، باید حکم به توقف دعوی صادر گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

(در پی گزارش قبلی این شعبه صفحه ۱۱۶۳) آقای الف. به اتهام قتل عمدی آقای الف.خ. با شکایت اولیای‌دم پدر آقای م. و مادر خانم ش. مورد تعقیب قرارگرفته و این در حالی است که مرحوم از منزل خارج و دیگر اثری از وی یافت نشده و حتی جسد او هم به دست نیامده که دال بر فوت یا قتل وی باشد و حسب گزارشات برخی افراد، نام­برده را در همان ابتدا، حوالی منزل متهم دیده‌اند. با این‌که از قول برخی افراد که دیده‌اند نقل‌قول نموده‌اند که نام­برده دیده‌شده و پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان... مطرح و پس از صدور رأی بر قرار منع تعقیب به‌واسطه عدم‌کفایت دلیل و نقض آن رأی در این شعبه به‌عنوان نوعی از نقص، مجدداً در شعبه فوق‌الذکر مطرح و پس از بررسی درنهایت به‌واسطه عدم دلیل معتبر بر قتل و انتساب قتل به متهم مذکور و نبود اقرار و لوث و علم دادگاه متهم را در دادنامه شماره ۰۰۱۸۸- ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ از اتهام مذکور تبرئه نموده و رأی صادره مورد اعتراض وکیل اولیای‌دم واقع‌شده و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال‌شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این‌که وقتی برای اثبات اتهام و موضوع دلیلی از علم یا اقرار یا لوث در کار نبود، نوبت به ‌قاعده مدعی و منکر می‌رسد که با درخواست صاحب حق و مدعی، منکر قسم داده شده و متهم تبرئه می‌شود و چنانچه صاحب حق، حاضر به حلف متهم نگردد، طبق فتوا و قانون نباید اقدام به صدور برائت نمود بلکه باید قرار توقف دعوی تا دستیابی به مدرک معتبر و سند محکمه‌پسند صادر نمود و در این مورد طبق قانون مذکور عمل نشده؛ علی‌هذا رأی صادره نقض و به همان دادگاه عودت داده می‌شود تا با نبود علم و اقرار و لوث و حاضر نشدن اولیاء به قسم متهم، قرار توقف دعوی صادر گردد.

شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - سید نصرالله اعتماد