استنکاف اولیای دم از استحلاف متهم در بزه قتل عمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت عدم وجود دلایل کافی مبنی بر توجه اتهام به متهم، صدور رای برائت به لحاظ عدم کفایت ادله، فاقد وجاهت شرعی و منوط به اجرای استحلاف است و چنانچه اولیای دم از استحلاف متهم امتناع نمایند، باید حکم به توقف دعوی صادر گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

(در پی گزارش قبلی این شعبه صفحه 1163 ) آقای الف. به اتهام قتل عمدی آقای الف.خ. با شکایت اولیای‌دم پدر آقای م. و مادر خانم ش. مورد تعقیب قرارگرفته و این در حالی است که مرحوم از منزل خارج و دیگر اثری از وی یافت نشده و حتی جسد او هم به دست نیامده که دال بر فوت یا قتل وی باشد و حسب گزارشات برخی افراد، نام‌برده را در همان ابتدا، حوالی منزل متهم دیده‌اند. با این‌که از قول برخی افراد که دیده‌اند نقل‌قول نموده‌اند که نام‌برده دیده‌شده و پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان... مطرح و پس از صدور رای بر قرار منع تعقیب به‌واسطه عدم‌کفایت دلیل و نقض آن رای در این شعبه به‌عنوان نوعی از نقص، مجددا در شعبه فوق‌الذکر مطرح و پس از بررسی درنهایت به‌واسطه عدم دلیل معتبر بر قتل و انتساب قتل به متهم مذکور و نبود اقرار و لوث و علم دادگاه متهم را در دادنامه شماره --- - 1393/05/30 از اتهام مذکور تبرئه نموده و رای صادره مورد اعتراض وکیل اولیای‌دم واقع‌شده و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال‌شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این‌که وقتی برای اثبات اتهام و موضوع دلیلی از علم یا اقرار یا لوث در کار نبود، نوبت به ‌قاعده مدعی و منکر می‌رسد که با درخواست صاحب حق و مدعی، منکر قسم داده شده و متهم تبرئه می‌شود و چنانچه صاحب حق، حاضر به حلف متهم نگردد، طبق فتوا و قانون نباید اقدام به صدور برائت نمود بلکه باید قرار توقف دعوی تا دستیابی به مدرک معتبر و سند محکمه‌پسند صادر نمود و در این مورد طبق قانون مذکور عمل نشده؛ علی‌هذا رای صادره نقض و به همان دادگاه عودت داده می‌شود تا با نبود علم و اقرار و لوث و حاضر نشدن اولیاء به قسم متهم، قرار توقف دعوی صادر گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - سید نصرالله اعتماد

منبع
برچسب‌ها