نظریه مشورتی شماره 7/96/1054 مورخ 1396/07/02

تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1054
شماره پرونده: 1071-1/3-96

استعلام:

چنانچه موضوع خواسته تحویل مال منقول مشاعی از قبیل اتومبیل و غیره باشد آیا در هنگام اجرای حکم رعایت مفاد و روح ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص خلع ید از ملاک مشاعی جاری خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه کدام از اصحاب دعوی در آن مال منقول دارای مالکیت مشاعی می‌باشند تحویل آن مال به خواهان منوط به موافقت خوانده نیز می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگرچه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اموال غیر منقول است، اما می‌توان با وحدت ملاک مفاد ماده یاد شده را در مورد اموال منقول اعمال کرد. زیرا با عنایت به مواد 576 تا 582 قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند، بر اساس آن رفتار می-شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است.

منبع