تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی به درخواست زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هرگاه متقاضی طلاق در دادگاه‌های خارج، زوج بوده و اجازه طلاق با تقاضای مشارالیه صادر شده باشد، حکم صادره با تقاضای زوجه قابل تنفیذ در دادگاه‌های صالح ایران نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/05/28 خانم گ. الف. و آقای م. ر.پ. به وکالت ازخانم م. ک. فرزند م. دادخواستی به طرفیت آقای م. ح. فرزند ح. به خواسته تنفیذ طلاق به استناد دلائل و منضمات دادخواست تقدیم محاکم عمومی تهران نموده و توضیح داده موکله در تاریخ 1381/03/20 به زوجیت دائم خوانده درآمده و پس از چند سال نامبردگان محل زندگی خود را به کانادا منتقل نمودند متعاقب ایجاد مشکلات متعدد زوجین به دادگاه عالی - دادگاه خانواده (نیو مارکت) در کشور کانادا مراجعه و دادنامه طلاق در آن دادگاه صادر می‌گردد که در دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران - واشنگتن تایید گردیده است لذا با عنایت به مراتب مذکور و به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده صدور حکم مبنی بر تنفیذ دادنامه صادره از دادگاه عالی کانادا را مستدعی شده اند رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده تهران ارجاع گردیده جلسه دادگاه در مورخ 1393/07/22 با حضور وکیل خواهان تشکیل گردیده وکیل اظهار داشته عرایض به شرح لایحه ای است که تقدیم گردیده با این توضیح که زوجین در دادگاه خانواده کانادا از یکدیگر جدا شده اند ولی صیغه طلاق جاری نشده است لازم به ذکر است که زوجین به مدت چهار سال است که جدای از یکدیگر زندگی می کنند لذا درخواست تنفیذ حکم طلاق صارده از دیوان عالی عدالت کانادا را دارد دادگاه بااعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/29 در خصوص دعوی خانم م. ک. با وکالت مع الواسطه آقای م. ر. ح. و خانم گ. الف. به طرفیت م. ح. به خواسته تنفیذ طلاق صادره از شعبه دیوان عالی عدالت خانواده او نتاریو که مورد تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل مبنی بر اینکه زوجین در دادگاه خانواده کانادا از یکدیگر جدا شده اند ولی صیغه شرعی طلاق جاری نشده است لذا اگر چه دادنامه طلاق صادر شده است اما زوجین نسبت به اجرای صیغه شرعی طلاق اقدام ننموده‌اند و از طرفی رعایت احوال شخصیه ایرانیان مقیم آن کشور توسط دادگاه خانواده او نتاریو نگردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام می‌نماید وکلای خانم م. ک. از دادنامه فوق الذکرتجدیدنظرخواهی نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظر به اینکه متقاضی طلاق به موجب دادنامه مورد اشاره زوج بوده و اجازه طلاق با تقاضای مشارالیه صادر شده است با تقاضای زوجه قابل تنفیذ نبوده لذا تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن ردّ اعتراض طی دادنامه شماره --- - مورخ 1393/09/24 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید می‌نماید در این مرحله وکلای خانم م. ک. در فرجه قانونی از دادنامه اخیرالذکر فرجامخواهی نموده و در لایحه فرجامی عنوان نموده‌اند دادگاه بدوی نظر به عدم اجرای صیغه شرعی طلاق مبادرت به صدور حکم رد دعوای موکل نموده در حالی که جای صدور قرار رد دعوا بوده و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که متقاضی طلاق خارجی زوج بوده و با تقاضای زوجه قابل تنفیذ نمی‌باشد که صحیح نیست زیرا اولا عمومی و اطلاق ماده 15 ق حمایت بیانگر تکلیف دادگاه در بررسی احکام مذکور و لزوم اظهارنظر ماهیتی می‌باشد نه شکلی، ثانیا با دقت در مقررات قانون مذکور لزوم طرح دعوای تنفیذ از جانب شخصی که متقاضی طلاق خارجی بوده مستفاد نمی گردد و از آنجایی که حکم دادگاه خارجی پس از صدور نسبت به اطراف دعوا لازم الاتباع می‌باشد لذا هر یک حق درخواست تنفیذ دارند و از طرفی حسب اظهارات موکل زوجین چندین سال است که مفارقت جسمانی دارند و موکل از عدم حضور زوج جهت اجرای صیغه در عسر و حرج است و رها شدن بانویی جوان آنهم در سرزمینی بیگانه و عدم اجابت خواسته شرعی و قانونی او موجبات مشقت و سختی او را فراهم نموده است لذا درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده و پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

از ناحیه فرجامخواه اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه فرجامخواسته به شماره 1592 - 93/9/24 صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را ایجاب نماید به عمل نیامده است و ایراد بر دادنامه از حیث رسیدگی و استدلال و رعایت تشریفات دادرسی در حدی نیست که موجب نقض گردد علیهذا دادنامه موصوف خالی از اشکال و ایراد موثر تشخیص و نتیجتا ابرام می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

یعقوب انصاری - موسی جعفری

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها