خسارت تاخیر تادیه در فرض خسارت قراردادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طرفین قرارداد؛ برای تاخیر در پرداخت ثمن، خسارت قراردادی تعیین کرده باشند؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثمن فاقد وجاهت است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/23

رای دادگاه

در خصوص دعوی ج. ادینه به طرفیت ح. الف.و.ز. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر درتادیه خواهان توضیح داده که چون خوانده در راستای قرارداد 93/3/1 مبلغ 650/000/000 ریال وی را دیه پرداخت نموده خسارت تاخیر در تادیه انرا میخواهد نظربه اینکه در قرارداد مورد استناد برای عدم انجام تعهد خسارت تعیین وبرابر اعلام خوانده وقبول خواهان خسارت تعیین شده پرداخت گردیده دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص ومستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام مینماید رای صادره از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر میباشد

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/15

تجدیدنظرخواهی آقای ج. الف. به طرفیت آقای ح. الف.و.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/8/23 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بربطلان دعوی وی به خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه ناشی ازتاخیردرپرداخت ثمن اصداریافته است وارد وموجه نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات وبراساس محتویات پرونده صادرشده وازناحیه تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض وازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم نماید ابراز واقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج ازشقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استنادذیل ماده 358 همان قانون باردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میشود رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی

منبع
برچسب‌ها