مرجع اعمال تخفیف مجازات

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه صادر کننده حکم قطعی که رسیدگی ماهوی می‌نماید، مرجع إعمال تخفیف است و دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی می‌باشد، صالح برای اعمال تخفیف نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده، ط. به اتهام مشارکت در آدم‌ربائی و جعل عنوان طی دادنامه شماره‌های 1585 و 1584 مورخ 1381/12/05 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ت. به ده سال و شش ماه تحمل حبس محکوم گردیده و به‌موجب دادنامه شماره --- /15 صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور ابرام شد است. وکیل با تقدیم لایحه‌ای خطاب به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ت. به استناد مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درخواست تخفیف مجازات موکل خود را نموده است. شعبه اول محاکم حقوقی ت. به لحاظ این‌که دادنامه صادره از دادگاه مذکور در مقام تجدیدنظرخواهی توسط شعبه --- دیوان عالی کشور ابرام گردید، اعمال تخفیف مجازات و یا عدم پذیرش آن را با شعبه دیوان عالی کشور دانسته و دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور صادر و به لحاظ این‌که شعبه --- منحل گردیده پرونده به این شعبه ارجاع شده است. اعضای هیات شعبه ضمن تشکیل جلسه و مشورت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست تجدیدنظر (تخفیف مجازات) نسبت به دادنامه شماره‌های 1584 و 1585 - 1381/12/05 صادره از شعبه اول محاکم عمومی حوزه قضایی ت. و شماره 355 - 1382/06/01 صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور که درخواست تخفیف مجازات نسبت به احد از محکوم علیهم ط. شده است، با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ب) تخفیف مجازات، با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و چون رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی محسوب می‌گردد، لذا دادگاه صادرکننده حکم، دادگاهی است که حکم ماهوی صادر می‌نماید که در مانحن‌فیه همان شعبه اول محاکم عمومی حقوقی حوزه قضایی ت. می‌باشد. بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی و اظهارنظر در مقام تخفیف مجازات دادگاه صادرکننده رای بدوی است. دفتر پرونده به مرجع ارسال‌کننده اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار

نبی اله راجی- محمد کرمی

منبع
برچسب‌ها