تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۱۵

پیام: اختلاف در سبب دو دعوی موجب طرح و رسیدگی مجدد دعوی نمی‌باشد. بنابراین اگر دعوای جدید با دعوای قبل اختلاف در سبب داشته باشد، باز هم مشمول ایراد امر قضاوت شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده پیوست ح.، ر.، م.، س.، س. و الف. همگی ب. و الف. پ. با قیمومیت م.ب. با وکالت آقای الف. الف. دادخواستی به‌طرفیت ک.، خ.، غ.، ط.، الف. ب. و الف. به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره... موضوع یکصد مترمربع منزل مسکونی به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن و عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت اسناد مبنی بر عدم احراز مالکیت متقاضی ثبت به انضمام خسارات دادرسی مقوم به ۲۱ میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی روانسر تقدیم شده که پس ثبت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع شده است شعبه مرجوع‌الیه پس از جری تشریفات قانونی صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت رسیدگی، تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات طرفین وکلاء آنان و وصول لوایح و مدارک ابرازی، صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناسی، استعلامات ثبتی و وصول پاسخ از اداره ثبت، ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۰۱۵۸۶- ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ با این استدلال که «... با ملاحظه پرونده ثبتی موضوع هیئت حل اختلاف ثبتی هیچ‌گونه مبایعه‌نامه‌ای از سوی آقای ک.ب. وجود ندارد و ب. حسب مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۷ آقای ع.ب. ملک را از ک.ش. خریداری نموده است و متقاضی ثبت قولنامه‌ای را که خریدار ک.ش. است ارائه نموده درحالی‌که حسب بند ۲ و ۶ ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک متقاضی ثبت می‌بایست سند عادی به نام خود داشته باشد لذا با عنایت به اینکه تصرفات خوانده ناشی از مملک یا ناقل قانونی نبوده و هیئت حل اختلاف ثبتی بدون احراز تصرف مالک نه متقاضی یا توافق طرفین اقدام به صدور رأی و نهایتاً صدور سند نموده» به استناد مواد ۳۵ و ۳۶ و ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۳۹۰ و ۳۹۲ و ۱۲۵۷ و ۱۲۸۴ قانون مدنی حکم به ابطال سند رسمی... و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی حسب مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام کرده است، دادنامه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ به وکیل خواندگان ابلاغ شده خانم ف.ب. با تقدیم دادخواست که به شماره ۱۱- ۱۳۹۳/۲/۲ ثبت گردیده ضمن اعتراض تقاضای فرجام‌خواهی نموده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ازجمله تبادل لوایح که هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده‌اند پس از وصول و ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه طرفین دعوی قبول دارند که دعوی ابطال سند رسمی شماره.... دو بار در دستگاه قضائی مطرح شده و هر دو بار منتهی به رأی شده است که مورد دوم آن موضوع همین پرونده است. فرجام‌خوانده در توجیه اقدام دوم خود اعلام نموده سبب طرح دوباره دعوی مغایر با سبب دعوی اول است لذا نمی‌شود این دعوی را از دعاوی محکوم‌به تلقی نمود. با عنایت به اطلاق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف سبب موجب طرح مجدد و رسیدگی مجدد دعوی نمی‌باشد بنابراین طبق ماده ۴۰۳ قانون مذکور حکم فرجام‌خواسته قرار رد دعوی تلقی و ابرام می‌گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور

احمدی- عمرانی