مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب صادرشده توسط دادسرا، حتی در جرائمی که رسیدگی به اصل آن ها در صلاحیت دیوان عالی کشور است، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه کیفری استان... مستقر در... به ‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/09/16 آقایان الف.ع. و د.ص. را به اتهام ارتباط نامشروع مادون زنا به مجازات تعزیری محکوم و در خصوص اعتراض شاکیه خانم س. و. نسبت به‌ قرار منع تعقیب صادرشده توسط دادسرای عمومی و انقلاب... راجع به ورود به عنف متهمان پرونده، قرار عدم صلاحیت خویش را مستندا به رای وحدت رویه شماره 710 - 1388/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به صلاحیت دادگاه جزایی... صادر و با توجه به این ‌که قبلا مرجع مزبور نیز خود را برای رسیدگی به موضوع یادشده، صالح ندانسته و مستندا به رای وحدت رویه شماره 709 -............... قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر نموده است پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه --- ارجاع گردیده است. شعبه --- دیوان، طی دادنامه شماره --- - 1393/01/30 محکومیت متهمان را تایید و از حل اختلاف غفلت نموده است. شعبه --- دادگاه کیفری استان...، ضمن ارسال حکم اصلی درباره محکومیت قطعی متهمان، به اجرای احکام پرونده را درباره حل اختلاف در صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال که در مورّخ 1393/03/27 به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه شماره 710 - 1388/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی به ‌قرار منع تعقیب صادرشده توسط دادسرا، در صلاحیت دادگاه جزایی است، بنابراین با اعلام صلاحیت دادگاه جزایی... برای رسیدگی به اعتراض خانم س.و. به ‌قرار منع تعقیب درباره اتهام متهمان الف.ع. و د.ص. مبنی بر ورود به عنف، حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

محمد نیازی - سید مجتبی قریشی

منبع
برچسب‌ها