نظریه مشورتی شماره 7/95/3103 مورخ 1395/11/30

تاریخ نظریه: 1395/11/30
شماره نظریه: 7/95/3103
شماره پرونده: 625-1/168-95

استعلام:

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به مواد 73و75 قانون آئین دادرسی که در ماده 73 قانون مارالذکر اشاره گردید دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد حال ارشاد فرمایید:
1- نظارت دادستان نظارت اطلاعاتی است یا استصوابی است؟ در صورتی که نظارت اطلاعاتی باشد فسلفه تدوین این ماده چه بوده است؟
2- با توجه به ماده 262 ق.آ.د.ک که در فصل هشتم اقدامات بازپرسی و دادستان پس از ختم تحقیقات آمده آیا اقدامات دادستان در راستای اعمال ماده 262 قانون مارالذکر فقط مختص زمان پس از تحقیقات می‌باشد یا خیر لطفاً ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

11- مستفاد از مواد 11، 73، 74، 89، 90 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظارت دادستان بر اقدامات بازپرس با توجه به موارد مختلف آن و اینکه بازپرس مکلف به پذیرش نظر دادستان باشد یا نباشد، حسب مورد می‌تواند اطلاعی یا استصوابی باشد، نظارت استصوابی مانند ماده 221 قانون فوق‌الذکر، در مورد احراز ملائت کفیل و تکمیل تحقیقات و نیز ماده 96 در مورد انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم و نظارت اطلاعی مانند ماده 109 در مورد اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ. ضمناً فلسفه نظارت دادستان و ارایه تعلیمات لازم به بازپرس، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در فرآیند تحقیقات مقدماتی است.
2- سوال دارای ابهام است و تا رفع ابهام امکان پاسخگویی وجود ندارد.

منبع