مصادیق تحت نظر قرار گرفتن متهم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بردسیر

موضوع

مصادیق تحت نظر قرار گرفتن متهم

پرسش

اگر شخصی در ساعات غیر اداری با حضور در مرجع انتظامی به ارتکاب یکی از جرایم غیر قابل گذشت در سالهای گذشته اعتراف نماید و مرجع انتظامی موضوع را به قاضی محترم کشیک اطلاع دهد آیا قاضی محترم کشیک میتواند دستور تحت نظر قرار دادن او را صادر نماید یا این موضوع از مصادیق ارتکاب جرم مشهود در راستای ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

فرض مطروحه منصرف از بند ج ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و وظیفه ضابطان صرفاً گزارش مراتب به قاضی ذیربط است و قاضی مربوطه (اعم از قاضی کشیک یا غیر آن) در صورت وجود دلایل و توجه اتهام با تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم میتواند مبادرت به صدور قرار تامین کیفری مناسب کند و موجب قانونی جهت تحت نظر قرار دادن متهم (بدون صدور قرار تامین نمی‌باشد) بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت

با نگرش به اعتراف متهم در مرجع انتظامی به ارتکاب جرم غیر قابل گذشت قاضی کشیک باید دستور تحت نظر قرار دادن او را صادر نماید تا از این طریق ضابطان دادگستری نسبت به تکمیل تحقیقات و جمع آوری آثار و ادله وقوع جرم اقدام و از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی با دیگر متهمان جلوگیری گردد.

نظر اقلیت

قاضی کشیک نباید دستور تحت نظر قرار دادن متهم یادشده را صادر نماید زیرا ابتدا باید مشخص گردد که شاکی چه کسی میباشد و پرونده در کدام مرجع قضایی در حال رسیدگی یا مختومه شده است و موجبی برای تحت نظر قرار گرفتن متهم وجود ندارد، زیرا مرتکب جرم مشهود نشده است به این دلیل که بند ج ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری از قید بلافاصله استفاده کرده است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها