مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه کلاهبرداری، دادگاه محلی که نتیجه جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است، هر چند که عملیات متقلبانه در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای الف.م. با تسلیم شکوائیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران علیه آقای س.م. به اتّهام جعل عنوان و فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت کرده و توضیح داده چندی پیش آقای س.م.ح. که خود را وکیل دادگستری می نموده و با عنوان این که ملکی متعلق به ایشان می‌باشد اقدام به تنظیم مبایعه نامه ای نموده و 600 میلیون تومان از بنده اخذ نموده است، ولی با بهانه های واهی از حضور در دفترخانه برای انتقال سند و دریافت الباقی ثمن خودداری نموده... تقاضای رسیدگی، تعقیب کیفری متهم و احقاق حق و حقوق خود را دارم دادسرای تهران با این استدلال که چون در تحقیقات شاکی اعلام نموده است ملک مورد معامله درس. به رویت وی رسیده و عملیات متقلبانه و فعل مجرمانه در حوزه قضایی س. واقع شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب س. صادر کرده است. دادسرای س. ادعای عدم صلاحیت دادسرای ت. را نپذیرفته و استدلال کرده است گرچه ملک در س. به رویت شاکی رسیده ولیکن قسم دیگر عنصر مادی جرم موصوف که تحصیل مال بوده و در واقع نتیجه جرم نیز می‌باشد در تهران واقع شده است. شاکی نیز محل انعقاد مبایعه نامه را الف. اعلام نموده و آدرس طرفین پرونده نیز ت. اعلام گردیده... علی هذا دادسرای تهران صالح به رسیدگی است. لذا مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌گردد با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید صلاحیت دادسرای تهران مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصله بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان س. در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای س.م. دایر به جعل عنوان و انتقال مال غیر و کلاهبرداری از آقای الف.م.ز. با توجه به محتویات پرونده و توضیحات شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و صفحات 23 و 24 پرونده و با عنایت به مقررات آیین دادرسی کیفری در باب صلاحیت (مواد 51 و 54 ) نظر و استدلال دادسرای س. موّجه می‌باشد. لذا با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ت. حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار احمد صاحب الزمانی- منوچهر کاظمی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها