موارد صدور قرا ر کارشناسی در جرایم مربوط به چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور قرار کارشناسی فقط در موارد ادعای سفید امضا یا بدون تاریخ بودن چک یا تغییر و الحاق و امثال آن موضوعیت دارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.، مبنی بر صادر نمودن یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 1392/02/22 و به مبلغ هفتاد میلیون تومان بانک شهر شعبه... موضوع شکایت آقای ف.؛ دادگاه با توجه به ملاحظه اصول اسناد و موجه نبودن دفاعیات واصله و با عنایت به این که کارشناس مورد تقاضای وکیل متهم هیچ تاثیری در ماهیت موضوع و دفاع ندارد و قرار کارشناسی فقط در موارد سفید امضا یا بدون تاریخ و یا تغییر و الحاق و امثال ذلک مجوز صدور دارد و مانحن فیه مجوزی جهت صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نخواهد داشت، فلذا اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا به مادتین 3/7 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض خانم... به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/05/93 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال از حیث ارتکاب بزه صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال... به تاریخ 22/02/93 به مبلغ هفت صد میلیون ریال عهده بانک شهر می‌باشد؛ با نگرش درمجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که ادعای وعده دار صادر نمودن چک مورد شکایت مقرون به دلایل اثباتی نمی‌باشد و تقاضای ارجاع امر در جهت تشخیص به وعده صادر نمودن چک به کارشناسی نیز موثر در مقام نمی‌باشد چه آنکه امر تشخیص وعده دار بودن چک در صلاحیت کارشناس نمی‌باشد. ازآنجایی که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و با لحاظ صورت جلسه مورخ 21/05/93 رسیدگی دادگاه محترم نخستین بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه صادرکننده دادنامه معترض عنه خدشه و خللی مترتب نیست، بنا به مراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده، مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

ولدخانی - شیخی

منبع

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها