رای شماره 13 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍9900227

شماره دادنامه: 140009970906010013

تاریخ:14‌0‌0/‌01/16

شاکی: آقای ایرج رنج پور

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 162862؍ت54057- 21؍7؍95 هیات وزیران

هیات وزیران به استناد بند(الف) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مقرره مورد شکایت را تصویب کرده است و شاکی به بند 2 آن که ناظر بر افزایش فوق العاده های دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است. مقرره مورد شکایت:

1- سقف حداکثر امتیازات مواد(65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می یابد.

2- افزایش امتیازات و فوق العاده های فوق در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری چون دانشگاه های علوم پزشکی هیات امنایی اداره می‌شوند بنابراین مقرره مورد شکایت این دانشگاه ها را از حکم بند 2 مقرره مورد شکایت خارج کرده است و کارکنان آن از عدم افزایش فوق العاده ها متضرر شده اند و دلیلی وجود ندارد تا بازنشستگان سال 98 نیز مشمول مقرره مورد شکایت قرار نگیرند و مقرره می‌بایست تمام کارمندان دستگاه های اجرایی را در برگیرد.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 24601؍4307- 12؍3؍99 اعلام داشته در خصوص مصوبه مورد شکایت پیشتر هیات تخصصی استخدامی رسیدگی کرده که به صدور دادنامه شماره 104- 28؍3؍98 منجر شده است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به این که اولاً به موجب بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار به هیات وزیران اجازه تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را حداکثر تا پنجاه درصد (50%) داده است، بنابراین هیات وزیران اختیاری برای افزایش 50 درصدی موضوع این ماده به حقوق و مزایای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته تا محل ایراد قرار گیرد و از این رو هیات وزیران در چارچوب اختیار قانونی خود اقدام به صدور تصویب نامه شماره 162862؍ت54057- 21؍7؍95 نموده است، ثانیاً بند 1 مصوبه مورد شکایت پیشتر به موجب دادنامه شماره 104-28؍3؍1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون شناخته نشده و شکایت از آن رد شده است و ثالثاً بند 2 مصوبه مورد شکایت که مقرر داشته: « افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» به جهت لزوم رعایت بند (ت)ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و تامین اعتبار مالی تصویب نامه می‌باشد و بنابر این مقرره مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد، فلذا رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها