نظریه مشورتی شماره 7/1402/522 مورخ 1402/11/11

تاریخ نظریه: 1402/11/11
شماره نظریه: 7/1402/522
شماره پرونده: 1402-168-522ک

استعلام:

با توجه به اینکه برخی دادگاه‌ها به صورت غیر قانونی، به صدور دستور تحقیقات به دادسرا اقدام می‌نمایند و یا اینکه در مواردی که صلاحیت با خودشان است، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌کنند و از طرفی دادسرا امکان اختلاف با دادگاه را ندارد:
1- تکلیف دادسرا در این‌گونه موارد چیست؟ آیا بایستی تبعیت محض نماید؟
2- آیا در صورت اجرای دستور دادگاه با فرض غیر قانونی بودن، مسئولیت اعم از کیفری یا انتظامی و غیره بر عهده دادسرا می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) مستفاد از مواد 22، 274، 275، 341 و بند «الف» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که در مواردی که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال می‌کند یا از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و ازآن جا که به دلالت ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم‌الاتباع است، موردی برای اختلاف وجود ندارد.
ب) تشخیص تحقق مسئولیت کیفری یا تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون، بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیگر مراجع ذیربط است و از وظایف این اداره کل خارج است.

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها