نظریه مشورتی شماره 7/1402/1001 مورخ 1403/03/19

تاریخ نظریه: 1403/03/19
شماره نظریه: 7/1402/1001
شماره پرونده: 1402-79-1001ح

استعلام:

چنانچه رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان در راستای وظایف خود در پرونده‌ای لایحه یا دادخواست تقدیم دادگاه کرده باشد، آیا می‌تواند در همان پرونده به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که یک فرد نمی‌تواند همزمان طرف پرونده و یا نماینده وی و دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده باشد؛ لذا در فرض سوال، فردی که رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی است و در راستای وظایف خود اقدام به تقدیم دادخواست و یا لایحه‌ کرده است، نمی‌تواند به عنوان مستشار دادگاه تجدید نظر به همان پرونده رسیدگی کند. شایسته ذکر است عدم تصریح به این‌که فرد نمی‌تواند همزمان جزو اصحاب دعوا تلقی و به عنوان دادرس به پرونده رسیدگی کند، در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به سبب بداهت موضوع بوده و از این عدم تصریح نمی‌توان جواز رسیدگی را استنتاج کرد.

منبع