نظریه مشورتی شماره 7/95/2470 مورخ 1395/10/01

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2470
شماره پرونده: 1640-1/168-95

استعلام:

با توجه به اینکه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 تصریحی در خصوص شخصی که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است ندارد نوع قرار صادره و ماده استنادی آن را در این خصوص بیان کنید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی 1392، فرد مجنون، فاقد مسئولیت کیفری است و چنانچه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد که متهم هنگام ارتکاب جرم، مجنون بوده است، طبق ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با انجام تحقیقات لازم از نزدیکان او و سایر مطلعان و کسب نظر پزشکی قانونی، در صورتی که احراز گردد که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار جنون بوده است، بر اساس ماده اخیرالذکر، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید (البته چنانچه جرم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، به صراحت تبصره 2 همین ماده مطابق مقررات مربوطه اقدام می‌شود)./

منبع