رای وحدت رویه شماره 180 مورخ 1381/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 156/77

شاکی: مدیر امور اراضی استان بوشهر

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و20 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 3 شهریور 1381

شماره دادنامه: 180

مقدمه: الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1917 موضوع شکایت آقای نجف نجفی به طرفیت اداره امور اراضی استان بوشهر به خواسته تقاضای صدور سند رسمی اراضی مشاع که به حکم هیات هفت نفره واگذار گردیده و به شرح دادنامه شماره170 مورخ 1377/02/22 چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه در قانون کشت موقت ملاک حقانیت کشاورز در مورد اراضی تصرف آن در سال 1359 بای نحو کان می‌باشد و در این پرونده نیز اداره خوانده به صراحت صحت ادعای شاکی در مورد تصرف زمین را تایید نموده است بنابراین موضوع حکایت از حقانیت شاکی در مورد خواسته دارد خصوص اینکه تصرف شاکی نیز تا این زمان استمرار داشته و حاجب و مانعی ازاعمال این حق قانونی پیش نیامده است علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده به انجام خواسته صادر و اعلام می‌گردد ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه76/770 موضوع شکایت آقای غلامعلی زارع منفرد به طرفیت اداره امور اراضی بوشهر(هیات 7نفره واگذاری زمین) به خواسته صدور سند مالکیت اراضی مشاع کشاورزی به استناد سند کشت موقت به شرح دادنامه شماهر 446 مورخ 1377/04/11 چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه مشتکی عنه موضوع تصرف اراضی معنونه را توسط شاکی در سال 1359 اعلام داشته و طی نامه 1360/02/26 ابقاء زمین در تصرف شاکی را نیز پذیرفته است و به لحاظ انقضاء مهلت موفق به اجرای قانون واگذاری زمین مصوب سال 1365 نگردیده و این اقدام وفق قانون کشت موقت انجام گردیده و قصور از ناحیه خوانده است لیکن چون خواسته شاکی صدور سند مالکیت اراضی مشاع کشاورزی است موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است ایراد مشتکی عنه از این جهت وارد تشخیص داده قرار رد شکایت شاکی صادر واعلام می‌گردد شاکی می‌تواند از طریق محاکم عمومی محل خواسته خود را پیگیری نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

خواسته شاکیان پرونده‌های فوق‌الذکر با عنایت به مفاد دادخواست‌های تقدیمی و مندرجات لایحه جوابیه مفید الزام سازمان امور اراضی به انجام اقدامات لازم از جمله معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند انتقال در اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/08/08 و آیین‌نامه اجرایی آن بوده است که با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و مدلول دادنامه شماره 9 مورخ 1379/01/21 هیات عمومی دیوان پس از تحقق و اجتماع شرایط لازم در مهلت مقرر در قانون تاخیر در معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به سبب انتفاء این امر نیست بنابراین دادنامه شماره 170 مورخ 1377/02/22 شعبه بیستم بدوی دیوان در حدی که مفهم الزام واحد دولتی مذکور به معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند انتقال می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده مشود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع