بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/20

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

اقای ا. ا. ز. در تاریخ 1399/05/26 به طرفیت خانم ز. س. ج. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه عمومی حقوقی *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده است. خواهان اعلام کرده است.به علت مشکلات عدیده قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد. مهریه و حقوق مالی زوجه را پرداخت نموده است. زوجه در جلسه مورخ 1399/06/11 اظهار داشته مهریه اش را گرفته است.وادعایی ندارد. در خصوص نفقه چون با همدیگر زندگی می کرده ایم ادعایی ندارم. لیکن چون بی دلیل می خواهد طلاق دهد نحله را می خواهم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است.داور زوج صلاح زوجین را در طلاق و جدایی اعلام کرده است.داور زوجه نیز با توجه به اصرار زوج به طلاق نظر بر صدورگواهی عدم امکان سازش ابراز نموده است.دادگاه تعیین مقدار نحله زوجه را به خبره ارجاع کرده است. خبره مرجوع الیه برای مدت زندگی مشترک زوجین از تاریخ 95/9/16 لغایت 99/7/19 مبلغ 43/700/000 ریال به عنوان نحله تعیین نموده است.وکیل زوجه ضمن اعتراض درخواست ارجاع موضوع به هییت سه نفره کرده است.دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1399/07/29 پس از درج مقدمه و خلاصه اظهارات طرفین ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوج موظف به پرداخت نحله به شرح نظر کارشناس به زوجه نموده و در خصوص اعتراض وکیل زوجه نسبت به نظریه کارشناس چون نحله تعیین شده را متناسب تشخیص داده اعتراض را وارد ندانسته است. وکیل زوجه اظهار داشته است.خوانده همسر دوم خواهان می‌باشد. زوج بدلیل اختلاف با همسر اول با موکل ازدواج نموده و تمام چهار سال زندگی مشترک در منزل متعلق به زوجه دوم با کلیه وسایل متعلق بوی زندگی کرده و حال که اختلاف او با زوجه اول حل شده است.قصد طلاق وی دارد. اعتراض وکیل خوانده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1399/11/13 صادره از شعبه *با اصلاح دادنامه از جهت نفقه ایام عده مردود و دادنامه بدوی تایید گردیده است.سپس براساس فرجامخواهی زوجه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره*فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی خانم ز. س. ب. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره فوق الذکر به علت نقص تحقیقاتی وارد است.زیرا فرجامخواه اعلام کرده است.زوج مدت 4 سال در منزل متعلق به وی با اثات البیت متعلق به او و هزینه زوجه زندگی کرده است.ضرورت داشت موضوع نحله با در نظر گرفتن و بررسی این ادعای زوجه به کارشناسی مجدد ارجاع می گردید.لذا با عنایت بمراتب فوق الذکر به استناد بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه محترم صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/2/29

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: دکتر ح. ح.

منبع
برچسب‌ها