مرجع صالح تغییر کاربری املاک شهری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تغییر کاربری ملک، منوط به تصویب موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری بوده و شهرداری صرفا صدور پروانه احداث بنا را عهده دار میباشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست آقایان الف. ص.ر.، م. ص. و ع. ج. به طرفیت شهرداری شیراز و ستاد باغات قصردشت به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی... بخش --- شیراز با عنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی ولایحه جوابیه منعکس در پرونده اگرچه به دلالت بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه احداث بنا از وظایف شهرداری تلقی می‌گردد. لیکن این امر محدود و منحصر در کاربری مجاز ملک می‌باشد و تغییرکاربری آن منوط است به تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. لذا با وصف مذکور مدافعات طرف شکایت موجه محسوب ومستندا به مواد 1 و 10 ومفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر واعلام می‌گردد.رای اصداری مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس علی البدل شعبه --- دیوان عدالت اداری

فردمحمدیان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوارق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه طرفین ملاحظه می‌شود که ملک مورد بحث در گروه پنج محدوده باغات قصرالدشت شیراز واقع و طبق طرح تفصیلی شیراز دارای کاربری باغات و فضای سبز بوده و اصولا تغییر کاربری ملک از طریق کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و شهرداری صرفا مجری مصوبات کمیسیون مذکور می‌باشد و بر همین مبنا شعبه --- دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه مبنی به الزام به صدور پروانه ساختمانی را صادر نموده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده ومطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه و اینکه ایراد و اشکال موجه وموثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و درنتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و رای صادره در چارچوب مقررات و موازین مربوط صادرگردیده و خالی از هر گونه ایراد و نقض قانونی می‌باشد. لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه

مهری - پیرزاده

منبع
برچسب‌ها