‌ماده 13 قانون استخدام کشوری

(اصلاحی 1353/12/28) - استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا سابقه انجام می‌شود.

تبصره 1 – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان ‌آموزشگاههای اختصاصی یا دوره‌های ترتیبی مربوط و دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورند.

تبصره 2 – آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید مشروط بر آنکه سن آنان در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه 1351 از حداکثر مقرر در ماده 14 این قانون تجاوز نکرده باشد.

تبصره 3- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره 4 – سوابق خدمت پیمانی مشمولین تبصره 2 این ماده در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از تاریخ 1345/3/31 به بعد در‌ مورد مستخدمین گروههای 1 و 2 و 3 به شرط پرداخت 8/5 درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دریافتی و در مورد مستخدمین گروههای 4 و بالاتر بشرط پرداخت 8/5 درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دریافتی بعنوان سهم خود و معادل آن بعنوان سهم وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع از‌لحاظ تعیین گروه و بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شود سوابق خدمت سایر کارکنان فعلی راه‌آهن دولتی ایران از 31/3/1345 ببعد در ‌موسسه مزبور در صورتیکه طبق مقررات بصورت رسمی استخدام شده یا بشوند با پرداخت 8/5 درصد حقوق و دستمزد دریافتی از لحاظ تعیین ‌گروه بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شد. (حذف شده به موجب قانون اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره هایی به آن  مصوب 1357/10/2)