مطالبه خسارت ناشی از تخلف مدیران شرکت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه خسارت از مدیران شرکت به جهت تخلف از مقررات و اساسنامه شرکت، مستلزم اثبات تخلف و تقصیر آنها و یا ابطال تصمیمات و اقداماتی که موجب زیان و خسارت به شرکت شده اند می‌باشد؛ بنابراین بدون اثبات ادعای تخلف و یا صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات هریک از ارکان شرکت، طرح دعوی مطالبه خسارت از آنها، فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/29

رای دادگاه

در خصوص در خواست آقای ح. ح.ک. و خانم ها م. الف. و م. الف. و آقای ح. الف. و خانم ع. م.ج. و شرکت بازرگانی بین المللی تخته فشرده چوبین نماد (سهامی خاص) به طرفیت اقایان و خانم ها م.ر. الف. و ح. ر.ل. و ط.گ. گ. و ن. ف. و ف. گ.، به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت بازرگانی بین المللی تخته فشرده چوبین نماد مطابق مواد 142 و 154 لایحه اصلاح قانون تجارت به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله ،... علیهذا، با عنایت به ادعا ی اقامه شده که عمده دلیل طرح دعوا به طرفیت خواندگان به جهت تخلف نامبردگان از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت از جمله تخلف از تکلیف حسن اداره شرکت و عدم پرداخت بدهی های شرکت و معوق شدن آن و عدم تشکیل مجمع عمومی توسط هیات مدیره و عدم ارایه خلاصه دارایی و قروض شرکت و ترازنامه و... و عدم بازرسی و انجام وظیفه توسط بازرسان شرکت و عدم ارایه گزارش راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی و عدم تعیین هیات مدیره و و مدیر عامل و بازرس شرکت و... می‌باشد ،... در حالی که، صرفنظر از شمارش تخلفات و ذکر عناوین حقوقی و مقررات و مواد قانون تجارت و اساسنامه شرکت در وظایف مدیران شرکت و اعضای هیات مدیره و... و به رغم اخذ توضیح از وکیل خواهان ها جهت ذکر خواسته و چگونگی و مبنای ورود خسارت و دلایل آن و دلایل اثباتی تخلف از مقررات اساسنامه و احکام ناشی از آن ،... هیچ دلیلی که به موجب آن ورود خسارت ناشی از فعل خواندگان یا عدم اقدام در اثر تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی باشد، ابراز نگشته و صرفنظر از آنکه زیان های وارده به هر دلیل یا موجب خارجی یا داخلی می‌تواند، با عث ورود خسارت یا حتی امکان انحلال یا ورشکستگی شرکت گردد، این زیان احتمالی منتسب به فعل و عمل مدعی علیهم شناخته نگشته و دادگاه موجبی بر اثبات ادعا مشاهده نمی‌نماید ،... از سوی دیگر و مهمتر آنکه، اعمال مقررات ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا سایر مقررات موضوعه در این خصوص بدوا مستلزم اثبات تخلف و تقصیر هر یک از مدیران یا اعضای هیات مدیره و یا ابطال تصمیمات یا اقدامات و عملیاتی که به موجب آن زیان و خسارت به شرکت وارد آمده است، بوده و بدون اثبات ادعا در این خصوص یا صدور حکم قطعی که موید ابطال شرکت یا تصمیمات و عملیاتی که توسط هر یک از ار کان شرکت اتخاذ گردیده است، طرح دعوی مطالبه خسارت فاقد توجیه و مبنای قانونی می‌باشد ،... آنچنانکه از یک سو به موجب مقررات ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 47 با اصلاحیه های بعدی، هرذینفع قادر به در خواست بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات اتخاذ شده از سوی هر یک از ارکان شرکت بوده که به حکم دادگاه اعلان خواهد شد ،... و از جهت دیگر، حسب ماده 273 قانون مزبور، در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمیات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند، متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است ،... که با وصف مذکور، و اینکه هیچ حکمی قطعی یا دلیلی که به موجب آن بطلان شرکت یا بطلان تصمیمات عملیات شرکت و یا بطلان اقدامات صورت گرفته از سوی تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ،... ثابت و اعلان گردیده باشد، ارایه نگردیده است، و از این حیث ادعای خواهان ها مقدمتا وفق مقررات صدر الذکر متکی به هیچ دلیلی نیست ،... فلذا، با استناد به مقررات مواد 2 و 3 و 194 و 197 قانون آ. د. م. و مواد 118 و 135 و 270 و 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 47 با اصلاحیه های بعدی، دعوی خواهان ها راغیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان ادعا صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد دیو سالار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/24

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان وخانمها 1 - ی. 2 - م. 3 - م. 4 - ح. شهرت همگی الف. 5 - ع. م.ج. 6 - شرکت بازرگانی بین المللی تخته فشرده چوبین نماد با وکالت اقای ح. ح.ک. به طرفیت آقایان وخانمها 1 - م.ر. الف. 2 - ح. ر.ل. 3 - ط.گ. گ. 4 - ن. ف. 5 - ف. گ. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تخلف از مقررات قانونی اساسنامه شرکت مزبور حکم بر بطلان صادر شده است ،نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده 358 قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تاییدمیگردد.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها